Formålet med VinnVind-midlene

VinnVind-midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark.

Midlene skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politiske motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse.

Søk her

Kommunestyrene i Hábmer-Hamarøy og Narvik har gitt to personer fra hver av kommunene mandat til å utgjøre en gruppe som skal behandle søknadene. Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak. Geografisk begrensing er den opprinnelige Tysfjord Kommune slik den var definert frem til kommunereformen som trådte i kraft 1.1.2020.

Søknad om midler gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det innen 10. mai 2023 til denne e-postadressen: vindkraft@fortum.com

Søknadsskjemaet finner du på Fortums hjemmesider.