Kultur- og næringsfond

Det kan søkes midler til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.

Det vil bli foretatt utlysning og videre tildelingsrunder to ganger pr. år, vår og høst. I særskilte tilfeller kan tildeling skje utenom disse tildelingsrunder.

Søknad kan sendes inn til Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy eller postmottak@hamaroy.kommune.no