Kultur- og næringsfond

Det kan søkes midler til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.

Det vil bli foretatt utlysning og videre tildelingsrunder to ganger pr. år, vår og høst. I særskilte tilfeller kan tildeling skje utenom disse tildelingsrunder.

Når det gjelder kultur- og næringsfond, det skal søkes gjennom Regionalforvaltning på støtteordning: Næringstilskudd Hamarøy kommune.

Ordinært næringstilskudd

Nye retninglinjer for næringstrilskudd er under utarbeidelse.