Om Tildelingskontoret

Alle som har behov for hjelp til helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med Tildelingskontoret. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Tildelingskontoret har som oppgave å kartlegge dine hjelpebehov og utrede hvilke rettigheter det gir deg. Du får deretter et vedtak hvor det opplyses hvilke tjenester du har blitt innvilget. Tildelingskontoret sender så bestilling til den tjenesten som skal utføre ditt vedtak. 

Kommunen er opptatt av å ivareta din rett til brukermedvirkning. Kartlegging av hjelpebehov vil derfor ha spørsmålet: "Hva er viktig for deg?" som utgangspunkt.  

Send søknad

Du kan sende søknad digitalt eller på papir (se lenker nederst).

Adresse:  
Hamarøy kommune v/ Tildelingskontoret  
Marie Hamsunds vei 3, 8294 Hamarøy 

Koordinerende enhet

Tildelingskontoret er kommunenes koordinerende enhet. 

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester for å dekke ditt hjelpebehov, kan du ha rett til koordinator og Individuell plan. 

Du kan få vedtak om dette dersom du har behov for tjenester fra flere tjenesteområder innen helse og omsorg, og hvor det er viktig at disse blir koordinert. En koordinator skal sikre at tjenester samordnes og at de ulike tjenestene samhandler. 

En individuell plan er en oversikt over dine utfordringer, og ressurser, hvilke målsetninger du har og hvem som skal hjelpe deg med hva. Dette er ment å gi deg og dine hjelpere en bedre oversikt. Tjenestene skal samarbeide for å bidra til at du får et individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
 

Klage på helse og omsorgstjenester

Vi skal gi tjenester med god kvalitet og som folk er fornøyd med. Dersom du likevel ikke er fornøyd har du mulighet til å klage. Her får du vite hvordan du går frem for å klage.

Hva kan du klage på?

  • Vedtaket/enkeltvedtaket du har fått
  • Ansatte eller tjenesten du har fått

Klage på vedtak

Vedtak om tjenester er ifølge Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Vedtaket kan derfor påklages for å sikre brukere/pasientenes rettssikkerhet. Dersom du mener du ikke får nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommunen kan du klage på vedtaket innen fire uker etter at du har mottatt dette. Klagen skal være skriftlig og skal være undertegnet av pasient/bruker eller dennes representant. Ved behov kan kommunen være behjelpelig med å skrive ned klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sender kommunen klagen videre til Statforvalteren i Nordland. 

Klage på ansatt eller tjeneste

Du kan klage på innholdet i tjenesten eller personellet som utøver tjenesten. Vi ønsker at saker løses på lavest mulige nivå, og ønsker derfor at du først tar forholdet opp med de som yter tjenester til deg, eller ansvarlig avdelingsleder. Dersom dette ikke løser saken, kan du sende en klage til Kommunalsjef Helse og Velferd.

Du også ta kontakt med Statforvalteren eller Pasient- og brukerombudet i Nordland. De kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Adresse er:
Statforvalteren i Nordland
Statens hus
Postboks 1405
8002 Bodø

Hva du kan forvente av oss

  • At vi informerer om din anledning til å klage i vedtaket
  • At vi bistår med å utforme klagen dersom det er behov
  • At vi behandler din klage i tråd med forvaltningslovens krav

Hva vi forventer av deg

At du bidrar til at vi får nødvendig informasjon i sakens anledning

Praktiske opplysninger

Pasient og brukerombudet i Nordland.
Telefon: 40 50 16 00
E-post: nordland@pasientogbrukerombudet.no