Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.

Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.

Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til drift og prosjekter.

Prioriterte tiltak:

  • Tiltak som bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn.
  • Tiltak som bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.
  • Tiltak rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer, som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.