Orienteringen til kommunestyret 23. februar 2022:

Som jeg sa i mitt innlegg på siste kommunestyre så jeg det som viktig at vi fikk i gang dialog med innbyggerne. I overenstemmelse med Britt Kristoffersen igangsatte jeg samtaler forrige mandag. For meg er det viktig at vi i politisk ledelse tar et ansvar, det å åpne opp for at innbyggere kan bli sett og hørt viktig. I denne omgang vil det ikke være mulig å nå hver enkelt, men vurderingen om hvem som kontaktes baserer seg på flere kriterier og selv mener jeg at det er mulig å få et representativt utvalg av befolkningen. Det er viktig å høre hva innbyggerne sier, hva de tenker og føler og om de har noen tanker om hvorfor tilliten til politikerne er liten. I samtalene har jeg også utfordret de til å si noe om hvordan/hva vi som politikere må ta tak i for at dette skal endres.  Hittil har det vært mange møter med folk fra ulike deler av kommunen

Vi har vært innom ulike tema, hvilke følelser og reaksjoner som naturlig kom etter at den ene foreslåtte grensen utelukket de samiske bygdene. Vi har vært innom det at mange føler seg uberettiget uthengt som rasister. Demokrati og tillit har vært tema.

Det er mange mennesker i gamle Hamarøy som føler at de ble overkjørt ved sist kommunevalg. Det har vært flittig diskutert hvordan gamle Tysfjords vestside fikk inn så mange representanter. Det er uheldig at resultatet ble slik som det ble, men det får vi ikke gjort noe med nå.

Dette virker i neste omgang å ha ført til sinne og indignasjon hos store deler av befolkningen i gamle Hamarøy. Det er forståelig på mange nivåer. Men det rettferdiggjør fortsatt ikke det initiativet som ble fremmet, fordi, når man har historien som bakteppe så leses dette forslaget som ekskluderende og rasistisk av de som har kjent historien og fornorskningspolitikken på kroppen. Dette er grunnen til at flere føler seg urettmessig hengt ut som rasister, fordi de ikke har skjønt hvordan dette ville bli oppfattet gjennom forslaget om grensedeling.

Jeg tror vi burde forsøke å bli enige om en del ting:

  • Vi må tro på de som sto bak innbyggerinitiativet. Vi må tro på det når de uttrykker at dette ikke var ment rasistisk, så får vi heller veilede hverandre å håpe og forstå hverandre bedre gjennom dialog.
  • Vi må tro på den samiske befolkningen når de uttrykker at initiativet oppleves som et gufs fra fortiden.
  • Vi må lære av disse hendelsene, både det som skjedde ved sist valg og det som skjedde nå ved innbyggerinitiativet. Hvis ikke så går vi i møte en kommune med bygdelister i stedet for partipolitikk.

Jeg vil, fra politisk ledelse, beklage til de som føler seg uberettiget uthengt som rasister. Jeg vil også beklage til de som føler seg utsatt for rasisme.

Jeg vil derimot rette en pekefinger til den sjargongen som har utspilt seg i sosiale medier i kjølvannet av konfliktene vi har hatt i kommunen. Det er på ingen måte greit å verken true eller hetse hverandre, verken på bakgrunn av etnisitet eller politiske meninger. Det er ikke konstruktivt for dialog og samhandling videre, og dermed ikke konstruktivt for kommunen. Mitt ønske er at sosiale medier brukes til å skape løsninger i stedet for splid.

Arbeidet med kommunens samfunnsdel er et utrolig viktig arbeid som er igangsatt med mange prosesser og planlagte folkemøter rundt i kommunen - møt opp og bidra med gode forslag til kommunens viktigste styringsverktøy de neste årene.

Jeg har ikke noen løsning på noe i dag, de ulike politiske partiene, formannskapet og kommunestyret må ha prosesser. Hvordan dette skal løses må vi politikere bli enige om.

Jeg vil avslutte med følgende anmodning:
Jeg ber om at vi her i kommunestyret behandler hverandre med respekt selv om vi er uenige. Vi må alle tenke på hvordan vi prater til hverandre og ikke minst om hverandre. Det håper jeg også skjer i sosiale medier - skal vi sammen bygge en trygg og god kommune for alle trenger vi politikere også hjelp fra befolkningen. Vi trenger å møtes, vi trenger å snakke om det som er vanskelig, forhandle og finne løsninger vi alle kan leve med. Det vi sier og uttrykker må vise seg i konkrete handlinger. Ønsket er at vi sammen bidrar til å gjøre hverandre god.

 

Fungerende ordfører
Ann Irene Sæter
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune