Kommunen har tidligere gjennomført undersøkelsen i 2013, 2016, 2019 og 2021. Hensikten med undersøkelsen er å få et innblikk i hvordan de unge har det. Det gir de unge en mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen og på denne måten bidra til kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å skape gode muligheter for gode oppvekstvilkår. Det bidrar også til å skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid. Temaene som tas opp er knyttet til skole, venner, fritid, livskvalitet, helserelaterte spørsmål og rus m.m.

KORUS Nord, ved Bente Evensen, var invitert til Hábmer - Hamarøy for å legge frem de nye tallene for 2022. KORUS Nord skal bidra kommunene med kunnskap og kompetanse på rusfeltet. KORUS tilbyr kompetanseheving og veiledning innen rusforebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Helsedirektoratet er oppdragsgiver, og KORUS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i UNN (korusnord.no).

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune hadde invitert en rekke deltakere til Hamsunsenteret onsdag 28. september 2022. Tilstede var blant annet representanter fra politi, helsestasjon, kommuneadministrasjonen, barnehager, skoler, oppvekstsenter, Ungdomsråd, frivillighetsentralen, SANKS, kommuneoverlege, kommunalledere og kulturskolen.

Ingrid Kjevik, fra psykisk helse og TBU, som er opptatt av barn og unges psykiske helse, innledet seminaret med å ønske velkommen og fortalte om Ungdata undersøkelsens gjennomføring i kommunen. Deretter bidro Kulturskolen med et nydelig innslag. Kulturskolen i Hábmer - Hamarøy er et ressurssenter, som har i oppgave å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse, gjennom å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske utrykk. Det er med å gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer.

Folkehelsekoordinator, Kristin Green Johnsen, var invitert inn for å formidle hvordan Ungdata resultatene brukes inn i folkehelsearbeidet. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet er å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Folkehelsearbeidet skal være lokalt forankret, langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet. Loven angir også en arbeidsform for folkehelsearbeidet, hvor det skal skaffes en oversikt over folkehelseutfordringene, fastsettes mål og strategier i kommuneplanene og det skal iverksettes nødvendige tiltak. Folkehelsearbeidet i Hábmer - Hamarøy er organisert i to team, som er det strategiske folkehelseteamet og det utøvende fagteamet. Det strategiske folkehelseteamet har en overordnet funksjon for alt folkehelsearbeid i kommunen og fagteamet skal arbeide med utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av tiltak. Her vil resultatene av Ungdata resultatene være en sentral del av kunnskapsgrunnlaget.

Bente Evensen formidlet hvordan KORUS Nord kan bistå kommunen i det videre arbeidet med Ungdata resultatene, og la frem noen av de nye tallene fra 2022. Gjennom sitt innlegg bidro hun til dialog med deltakerne og skapte refleksjon. Det er også andre kompetansesentre som kan bistå kommunene i arbeidet med barn og unge, som RVTS Nord og RKBU Nord. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, mens RKBU er regionalt kunnskapssenter for barn og unge, som støtter fagfolk i arbeidet med barn og unge og deres familier gjennom undervisning, fagutvikling og forskning.

Ungdata resultatene finnes på ungdata.no.