Kommunen har tidligere gjennomført undersøkelsen i 2013, 2016, 2019 og 2021. Hensikten med undersøkelsen er å få et innblikk i hvordan de unge har det. Det gir de unge en mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen og på denne måten bidra til kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å skape gode muligheter for gode oppvekstvilkår. Det bidrar også til å skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid. Temaene som tas opp er knyttet til skole, venner, fritid, livskvalitet, helserelaterte spørsmål og rus m.m.

KORUS Nord, ved Bente Evensen, var invitert til Hábmer - Hamarøy for å legge frem de nye tallene for 2022. KORUS Nord skal bidra kommunene med kunnskap og kompetanse på rusfeltet. KORUS tilbyr kompetanseheving og veiledning innen rusforebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Helsedirektoratet er oppdragsgiver, og KORUS er en del av psykisk helse- og rusklinikken i UNN (korusnord.no).