Formål med undersøkelsen

 • Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
 • Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

​Temaene i Ungdata spenner fra skole, familie, venner og fritid til spørsmål om helse, rus og problematferd.

Ungdata junior er basert på Ungdata, men undersøkelsen er mindre i omfang og spørsmålene er tilpasset elever på mellomtrinnet. Temaene er familie, venner, skole, fritid, helse, mediebruk, mobbing og livskvalitet.

De elever som har behov for det, vil ha mulighet til å snakke med helsesykepleier i etterkant av undersøkelsen. 

Resultatene fra undersøkelsen er viktig for å:

 • få frem barn og unges stemme (medvirkning)
 • kunne legge gode planer for arbeidet vårt
 • utvikle tjenestene våre

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner

Personvern

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Det er frivillig å delta

 • Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
 • De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.

Ungdatakoordinator i kommunen

Ingrid Kjevik, psykiatrisk sykepleier
Tlf: 91 13 19 41
E-post: ingrid.kjevik@hamaroy.kommune.no