Planområdet er totalt ca. 81 daa og omfatter del av gbnr. 26/40 samt den vestlige delen av Tranøyveien, og ligger nordvest på Tranøy i Hamarøy kommune. Formålet med planarbeidet er å avvikle gjeldende reguleringsplan for private hyttetomter, og legge til rette for fritids- og turistformål; formål som ikke må forveksles med tradisjonell campingturisme.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hallgeir I. Bjørkavåg, tlf. 92299044 eller overnevnte e-post. Send gjerne en kopi av innspillet til postmottak@hamarøy.kommune.no. Frist 27. januar 2022.

Planoppstart kunngjøres med annonse i avisa Nord-Salten samt kommunens hjemmeside. Varslet ligger også i sin helhet tilgjengelig på www.prodeco.no/varslinger

Etter merknadsfristen er utløpt vil et planforslag bli utarbeidet, med tilhørende plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Mottatte merknader vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til politisk behandling. Etter politisk behandling vil planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med ny anledning til kommentarer.