Beskrivelse av prosjektet

Nordland fylkeskommune skal starte opparbeidelse av gang- og sykkelveg mellom Oppeid og Presteid. Planområdet er angitt i kartet til høyre, vegstrekningen utgjør ca. 0,4 km. Planarbeidet skal knytte sammen to adskilte reguleringsplaner som allerede er vedtatt og gi grunnlag for utbedring av vegen samt sikre tilstrekkelig areal til vegformål. I tillegg skal det etableres gang- og sykkelveg langs strekningen og bussholdeplass ved Hamarøy kirkegård.

Medvirkning og frist for innspill

Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, ta kontakt med

Nordland fylkeskommune
Postboks 1485
Fylkeshuset
8048 BODØ

eller med e-post til: post@nfk.no

Innspill til planarbeidet må være skriftlig, og foreligge innen 7. juni 2021.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til Klaus Wirtz, tlf. 905 94494 eller e-post klawir@nfk.no.