På grunn av arbeidets art, vil Linjeproff AS være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer/og fra/til offentlig vei, og de vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b. 

Linjeproff AS ber om å få opplyst om det er områder som det fra deres side må treffes spesielle tiltak i forbindelse miljø/naturvern. Linjeproff AS vil selvfølgelig bestrebe seg på å ivareta natur/fauna på best mulig måte, og ønsker seg et godt samarbeid med både kommunen og private grunneiere som måtte bli berørt. 

Henvendelser i forbindelse med varslet, bes rettet på e-post: sanering@linjeproff.no eller telefon: 

  • Contract & Communication Manager Jørn-Bjarne Johansen tlf: 905 81 929 
  • Project support Ronny Østli tlf: 909 97 114