Hábmera suohkan - Hamarøy kommune var som eneste kommune fra Nordland invitert til å delta i møtet, som på grunn av pandemien ble avholdt på teams. Øvrige kommuner som var påmeldt var Risør kommune, Lillehammer kommune, Oslo kommune, Stavanger kommune, Tromsø kommune, Trondheim kommune, Bergen kommune, Ål kommune. På vegne av Hábmera suohkan - Hamarøy kommune deltok ordfører Britt Kristoffersen sammen med assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik og kulturleder Hilde Fredheim.

Møtet hadde en tredelt agenda med ulike utfordringer og muligheter knyttet til gjenoppbygging av kultursektoren og samarbeid mellom forvaltningsnivåene. - Det er flott at vi som er en liten distriktskommune blir invitert med i et møte som dette, kommenterer ordfører Britt Kristoffersen. -Det kan nok være noen forskjeller mellom små og store kommuner, i hva som er våre utfordringer og mulige løsninger.

I møtets første del var tema rekruttering av frivillige, samt barn og unge til kultur- og idrettsaktiviteter. Dette på bakgrunn av et betydelig frafall under pandemien, og at gjenoppbygging er krevende. Her innledet Tromsø kommune på vegne av kommunene. Det ble pekt på behov for nye stimulerings- og kompetansemidler, slik at dette kan bidra til nyrekruttering og videreutvikling av et mangfoldig kulturtilbud.

Fra Hamarøy fremmet ordføreren særskilt hvordan kulturskolen lokalt hadde arbeidet innovativt under pandemien, med digitale produksjoner til Samenes nasjonaldag og 17. mai. -Vår kulturskole har lagt vekt på synliggjøring av samisk språk og kultur i sin virksomhet, og mer enn halvparten av barna i grunnskolealder i vår kommune deltar i et tilbud hos kulturskolen, fortalte ordføreren. - Vi ser ikke noen spesiell nedgang i dette under pandemien, og mener derfor at kulturskolen viser seg å være en svært viktig arena for å opprettholde aktivitet for barn og unge. Det er ei politisk prioritering at vi har et såpass bredt og godt tilbud hos oss, men det står stadig under press i en vanskelig kommuneøkonomi.

-Kulturskolen er en viktig arena som kommunene selv styrer og der vi med støtte kan tilby rimelige tilbud som senker terskelen for deltakelse. Kulturskolen er ikke bare et tilbud for barna som deltar, men også en viktig kulturaktør i samfunnet som publikum setter pris på, poengterte ordføreren.

Flere i møtet trakk frem bibliotekene, som er viktige møteplasser med lav terskel, bredt tilbud og gratis utlån av litteratur. Ordføreren i Hamarøy støttet opp om dette og poengterte at på samme måte som kulturskolen er også bibliotekene et kommunalt tilbud, som det er viktig at kommuneøkonomien gir rom for å prioritere. Videre pekte Britt Kristoffersen på at idretten trenger økonomisk støtte til kurs og kompetansebygging, som bidrag til å rekruttere og beholde ledere og trenere.

I Hurdalsplattformen sies det at alle skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvor du bor og hvem du er, kalt Kulturløftet. Et spørsmål i møtet var hvordan man kan motvirke mangel på lokaler, som et hinder for aktivitet i kultur og frivillighet. Ordfører Britt Kristoffersen påpekte at for en distriktskommune med få innbyggere spredt over et stort geografisk område, er det ikke først og fremst lokaler som er utfordringen, men transport internt i kommunen.

-Hos oss er det manglende kollektivtransport som gjør at det er vanskelig for barn og unge å komme seg til tilbud, sa hun.

Det er allerede flere tiltak som blant annet UKM (Ung kultur møtes), DKS og Den kulturelle spaserstokken og biblioteket noen av tiltakene som er viktig for at de fleste får tilgang til kunst og kultur. Den samiske kulturen må fremmes og ha en naturlig plass i et bredt kulturelt uttrykk.

Invitasjon til kulturpolitisk toppmøte