Årets tema er Vi trenger hverandre

FHI kan opplyse at rundt halvparten av den voksne befolkningen i Norge vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.

FN`s bærekraftsmål nummer 3 «God helse og livskvalitet» handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, og her er psykisk helse en viktig del.

Organisasjonen Mental Helse skriver til årets markering at ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. Mange oppgir ta de har få personer å regne med i livet sitt, og hver fjerde ungdom sier at de har ingen å snakke med når livet blir vanskelig.

Løft blikket!

I Hábmer - Hamarøy har vi nettopp fått resultatet av årets ungdata-undersøkelse, og økt ensomhet er ett av de områdene som ungdommene selv kjenner på. Ensomhet er vondt, og det kan være vanskelig å se en utvei. Derfor er det så viktig med en markering for å skape mer åpenhet. Og stimulere til mobilisering på arbeidsplassen, bibliotek, klasserom, idretts- og fritidsarena og der folk møtes.

Pandemi, nedstenging av samfunnet og stengte skoler og fritidsarenaer; krig, klimakriser og flyktningkriser. Dette er verden de siste 2 årene, og også i vår kommune har vi kjent det på kroppen. Men vi ser at samfunnet åpnes mer og mer og da er det viktig at vi fanger opp også de som ikke selv oppsøker tilbud og arrangementer. VI TRENGER HVERANDRE. LØFT BLIKKET!

Årets kampanje satser på å «motarbeide utenforskap, det motiveres til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle grunnleggende behov for å høre til og være en del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg inn gjennom et nåløye for å passe inn».

Jeg tror vi må løfte i lag; kommunen, frivilligheten, organisert (og uorganisert) fritidsaktivitet, seniorresursen og ungdommen. Og øve på å SE de vi har rundt oss – VI TRENGER HVERANDRE!

Kl 20.00 markeres Verdensdagen i en live-sending som kan følges her.

 

Trenger du noen å snakke med?

Her finner du kontaktpersoner i Hamarøy kommune som jobber i enheten psykisk helse og rus.

Hjelpetelefon i Mental Helse 116 123

https://mentalhelse.no/

 

Kommunalleder Helse og velferd Ann-Elise Os