For noen år tilbake gjorde Hamarøy kommune en stor jobb med å navnsette alle veier og gater i kommunen (les artikkelen på nettside her). Flere av forslagene til veinavn tok utgangspunkt i stedsnavn som etter Kartverkets vurdering har behov for formell navnesak. For eksempel er det flere stavemåter for Røsvika/Røssvika, og veien som ble foreslått kalt Røsvikveien heter dermed Vei01 fram til navn og skrivemåte er avklart. Planleggerstudent for Norconsult Bodø Margareth Aurora Stang har tatt turen til Hamarøy, og skal bruke ferien på å skrive brev og arrangere åpne møter, slik at skrivemåten for stedsnavn som Røsvik/Røssvik og Sommersel/ Sommarsel/ Sommersæl kan bli fastsatt en gang for alle, og kommunen kan fatte endelige vedtak om veinavn.

Som en del av kommunens arbeid med en navnesak må det gjennomføres lokale høringsrunder slik at alle som har uttalerett får mulighet til å uttale seg. Dette inkluderer hjemmelshavere der det er snakk om gårdsnavn (i dette tilfellet registrert eier av gårdsnummer 64, Røssvik / Røsvik gård ved Skutvik), og i tillegg bør lokale foreninger og historielag etc. gis mulighet til å uttale seg.

Margareth Aurora Stang skal i løpet av sommeren bistå kommuneplanlegger Ingebjørg Garnes med å vurdere hele 82 stedsnavn som er oversendt fra Kartverket til Hamarøy kommune. Mot slutten av sommeren skal arbeidet ha kommet så langt at medvirkningsarbeidet er ferdig og kommunen kan oversendt sitt høringsinnspill til Statens kartverk.

Når Kartverket i høst forhåpentligvis vedtar endelig navn og skrivemåte for de ulike stedsnavnene, kan kommunestyret i Hábmer-Hamarøy omsider vedta at Vei01 skal få navnet Røsvikveien (eller Røssvikveien), at vei07 får navnet Sommerselveien (eller Sommarselveien) etc.

Mer informasjon:

Kontakt:
Ingebjørg Garnes, kommuneplanlegger, Hamarøy kommune
E-post: ingebjorg.garnes@hamaroy.kommune.no
Tlf.: 907 47 823

Margareth Aurora Stang, masterstudent i by- og regionplanlegging ved NMBU, sommerstudent ved Norconsult Bodø
E-post: margareth.aurora.stang@norconsult.com
Tlf.: 452 25 615