Samfunnsikkerhet og beredskap

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt som pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har ansvar for å oppfyller kravene i lovverket og koordinere kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Beredskapsdokumentasjon

Hábmera suohkan-Hamarøy kommune skal utarbeide og dokumentere overordnet beredskapsdokumentasjon. Dette vil blant annet være:

  • Helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse for kommunen
  • Helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse for Salten (ROS-Salten som omfatter hendelser i Saltenkommunene)
  • Oppfølgingsplan samfunnsikkerhet
  • Overordnet beredskapsplan for kriseledelsen
  • Plan for psykososialt kriseteam
  • Beredskapsplaner for de ulike sektorene (vann, oppvekst, pleie-omsorg mfl.)

Øvelser

Kommunen er pålagt å øve overordnet beredskapsplan minimum annet hvert år. Kommunen deltar i både planlegging og gjennomføring av relevante øvelser.

Gjennom øvelser tester og videreutvikles beredskapsplaner og kriseorganisasjon, gir opplæring til de som inngår i kommunens kriseorganisasjon og avdekker styrker og svakheter i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Øvelsene evalueres for å ta lærdom og forbedre samfunnssikkerhetsarbeidet.