Målet for tilskuddsordningen:

  1. Innbyggere i forvaltningsområdet for samisk språk skal aktivt kunne bruke samisk i kommunikasjonen med offentlige instanser.
  2. Befolkningen skal ha mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune må utarbeide en aktivitetsplan for både basis- og betjeningsdel og utviklingsdel, og denne skal sendes til Sametinget innen 1. april hvert år.

Tilskudd fra Sametinget:

Midlene tildelt av Sametinget skal bidra til å sikre innbyggernes språklige rettigheter, inkludert bruk av samisk i kontakt med offentlige organer og i ulike offentlige sammenhenger.

Mål for basis- og betjeningstilskuddet:

Kommunene betjener på samisk og de synliggjør samisk språk. 

Målet for språkutviklingstilskuddet: 
Gjennom språktiltak legger kommunene til rette for at flere innbyggere, spesielt samiskspråklige barn og ungdommer får bruke samiske språk. Utviklingstilskuddet skal på grunnlag av kommunenes 3-årige språkplaner brukes til å styrke situasjonen for samisk i barnehagene og i skolen. Tilskuddet skal ikke brukes til kommunens lovpålagte oppgaver, men til ekstra tiltak for styrking og utvikling av de samiske språkene hos samiskspråklige barn i kommunene.

Innbyggere og andre i Hábmer – Hamarøy bes om å komme med kommentarer og forslag på nye tiltak.

Aktivitetsplan og tilskuddsbrev for 2024 finner du her:
https://www.hamaroy.kommune.no/cppage.554022.no.html

Vi ber om innspill innen 1. mars 2024, og disse kan sendes per e-post til:
lars.filip.paulsen@hamaroy.kommune.no