Kommunestyret fattet i sak 10/2023 den 22.02.2023 følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-2 gis kommunedirektøren fullmakt til å starte opp forhandlinger med grunneieren/utbyggeren av områder i åsen bak Hamarøy hotell på Innhavet, Innhavet Transport og eventuelt andre berørte utbyggere og grunneiere, om utbyggingsavtale for gjennomføring av Områderegulering for Innhavet, gnr./bnr.85/190, 85/29 mm. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av den fjerde, sørøstre arm i rundkjøringa i Innhavet, med bro over Mølnelva og veiforbindelse sørover.
  2. Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.
  3. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 før den fremmes for politisk behandling

Forslag til utbyggingsavtale er nå ferdig framforhandlet av kommunedirektør og utbygger. Kommunen har fått bistand fra jurist til å sikre at avtalen er i tråd med gjeldende lovverk og ivaretar kommunens interesser. Iht. vedtakspunkt 3 samt Plan- og bygningslovens § 17-4 skal fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Forslaget til utbyggingsavtale består av ett hoveddokument og 4 vedlegg:

Evt. merknader sendes Hamarøy kommune innen 15. september 2023 på e-post: postmottak@hamaroy.kommune.no eller post: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy. Merkes med saksnr. 2021/426.

Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader innen fristen vil forslaget til utbyggingsavtale forelegges kommunestyret for endelig vedtak.