Løyvekjøring med snøscooter

I Hamarøy er det gitt følgende dispensasjoner ihht motorferdselsforskriftens § 5a):

Bjørn Ivar Wassmo
Fra Ulvsvåg i nord mot kommunegrense i Sørfold/Steigen i vest. Disp. til 30.04.2022
Mobil: 41423988

Finn Westermann
Innenfor Hamarøy kommunes grenser. Disp. til 30.4.2020
Mobil: 95791328

Løyvekjører kan i ervervsmessig øyemed påta seg kjøring for andre med snøscooter og det skjer på følgende vilkår. 
Kjøreformålet er begrenset av nasjonal forskrift § 5a) til fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg;

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport for funksjonshemmede
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold av forskrift § 6

Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse.

Rødrev

Skuddpremie

Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på arter som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn kan få et kunstig høyt nivå slik at det kan være til skade for andre arter. 

Følgende satser gjelder:

  • Villmink - kr 200,-
  • Rødrev - kr 200,-
  • Kråke - kr 50,-
  • Mår - kr 200,- 

Forskrift om skuddpremie:
§ 1. For kråke, mink, rødrev og mår utbetaler Hamarøy kommune skuddpremie.
§ 2. Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråker er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.
§ 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot for mink, mår og rødrev. Føtter av kråke beholdes.
§ 4. Skuddpremiens størrelse fastsettes av kommunestyret for 3 år av gangen.
§ 5. Tidligere fastsatte bestemmelser og vedtak om skuddpremie oppheves.