Løyvekjøring med snøscooter

Det er flere fastboende i kommunen som har løyve for å kjøre på oppdrag av andre. Dette gjelder for transport mellom bilvei og hytter, tilsyn med private hytter etter oppdrag, transport for massemedia, transport av funksjonshemmede, transport av ved og andre oppdrag. 
I Hamarøy er det gitt følgende dispensasjoner ihht motorferdselsforskriftens § 5a):

Bjørn Ivar Wassmo
Fra Ulvsvåg i nord mot kommunegrense i Sørfold/Steigen i vest. Dispensasjon til 30.04.2022.
Mobil: 41423988

Frode Engan
Innenfor Hábmera souhkan - Hamarøy kommunes grenser. Dispensajon til 30.04.23.
Mobil: 99537099

Finn Westermann
Innenfor Hábmera suohkan - Hamarøy kommunes grenser. Dispensasjon til 30.04.23
Mobil: 95791328


Kjøreformålet er begrenset av nasjonal forskrift § 5a) til fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg;

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport for funksjonshemmede
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold av forskrift § 6

Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse.

Rødrev

Skuddpremie

Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på arter som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn kan få et kunstig høyt nivå slik at det kan være til skade for andre arter. 

Følgende satser gjelder:

  • Villmink - kr 200,-
  • Rødrev - kr 200,-
  • Kråke - kr 50,-
  • Mår - kr 200,- 

Forskrift om skuddpremie:
§ 1. For kråke, mink, rødrev og mår utbetaler Hamarøy kommune skuddpremie.
§ 2. Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråker er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.
§ 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot for mink, mår og rødrev. Føtter av kråke beholdes.
§ 4. Skuddpremiens størrelse fastsettes av kommunestyret for 3 år av gangen.
§ 5. Tidligere fastsatte bestemmelser og vedtak om skuddpremie oppheves.