Nærhet til mennesker og en mangfoldig kultur

Jeg flyttet til Hamarøy kommune etter å ha bli tilsatt som avdelingsleder ved Hamarøy Bygdeheim for 1,5 år siden. Hadde ingen tilknytning til kommunen, men var klar for forandring i en alder av 51 år. Ble rekruttert til stillingen via Personalhuset i Bodø. Jeg jobbet da som avdelingsleder ved Harstads største og nyeste sykehjem. Et sykehjem som har teknologiske løsninger, store rom og nærhet til det meste av tjenester. Et livsgledesykehjem som var fremtidsrettet og aktivt jobbet med kontinuerlig forbedring og utvikling. Hva var det da som tiltrakk og gjorde at jeg valgte Hamarøy? Det er ikke bare flott natur som var avgjørende, selv om det er et stort pluss, men nærhet til mennesker og en mangfoldig kultur som tiltrakk meg. I tillegg så jeg på oppgavene som spennende, og det å få lov til å være med på oppbyggingen av helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Jobben som avdelingsleder var en mulighet som jeg bare måtte ta. Nesten 1,5 år etter har jeg etter nye vurderinger endt opp med å søke på stillingen som kommunalleder Helse og velferd, og nå tilsatt i stillingen. Det er med spenning og ærefrykt jeg overtar stillingen etter Ann-Elise Os og den jobben som er påbegynt i nye Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Jeg kommer fra Gausvik, ei lita bygd sør i Harstad kommune. Har 28 års erfaring fra kommunal sektor, og over 10 års ledererfaring innenfor helse. Har utdannelse som spesialsykepleier i geriatri, prosjektledelse fra UIT, eksamen i arbeidsrett og tar nå modulbasert utdanning innenfor helseledelse. Har tidligere jobbet som utviklingskoordinator i Harstad kommune, og da vært med på å lede og utvikle strategi for kontinuerlig forbedring i organisasjon. I dette arbeidet ligger også bruk av verktøy og metoder som retter seg mot kvalitetsforbedring i tjenestene og medarbeiderdrevet innovasjon. Jeg ser på denne erfaringsbakgrunnen som relevant for jobben jeg nå er tilsatt i.

For å finne gode løsninger

Med bakgrunn som geriatrisk sykepleier har jeg stort engasjement for eldreomsorgen. Det er gledelig at kommune nå snart er i gang med oppstart og bygging av omsorgsboliger. Det er et sårt tiltrengte tilbud for den eldre delen av innbyggerne som har behov for et høyere omsorgsnivå.

Helse er allerede i gang med velferdsteknologiprosjektet som skal bidra til en helhetlig tenkning rundt tjenesteinnovasjon. Det er ikke ei «kvikk fiks» løsning, men en start på å kunne møte og løse utfordringer man erfarer nå i dag og fortsatt vil møte fremover. Det krever gode samhandlingsarenaer på tvers av tjenesteområdene og i samarbeid med brukere av tjenesten, noe som jeg mener må til for å finne gode løsninger.

Et helhetlig helsetjenestetilbud er ikke bare eldreomsorg, men involverer alle tjenesteområdene innenfor helse og velferd, også det samiske helseteamet. Jeg er opptatt av at kommunen skal ha gode tilpassede tjenester som møter innbyggernes behov. Vi må sikre at vi gir riktige tjenester til riktig tid innenfor de rammene vi har. Involvering og medvirkning vil være nøkkelord i videre prosesser.

Veien videre

Helse er i en krevende situasjon med tanke på bemanning og rekruttering til ledige stillinger. Det er dessverre slik at vi er i konkurranse med resten av Norge, og distriktene er de som kanskje rammes hardest. Jeg har ikke alle svar på hvordan dette skal løses, men tenker det er viktig at vi legger til rette for gode utdanningsforløp i kommunen og ser på andre tiltak som kan bidra til rekruttering. Vi har i dag rekrutteringstilskudd for sykepleiere samt innført beholdertillegg som er nytt fra i år. Vi er åpne for andre turnusløsninger hvis det er et ønske. Kommunen har inngått avtale om å ta imot inntil fire helserekrutter «Menn i helse» i tillegg til at vi vil søke etter lærlinger i helsefag. I det videre arbeidet må kommunen sammen med tillitsvalgte jobbe for løsninger som kan virke rekrutterende.

Det er mye utfordringer, men jeg vil og skal jobbe for utvikling av kommunen i samarbeid med administrasjon, medarbeidere, politikere og innbyggere i Hábmera soukhan - Hamarøy kommune.

 

Kommunalleder Helse og velferd Jorunn Helene Ervik