Før jeg kom hit har jeg jobbet både for Helsedirektoratet og Helsedepartementet og vært så heldig å fått følge med i både utvikling av nye løsninger for helsesektoren, og ikke minst stadig nye lovendringer og hvordan iverksette disse ute i kommunene. Jeg har også jobbet direkte i en rekke kommuner med disse oppgavene, og det er ikke tvil om at det er krevende å drive gode helse- og omsorgstjenester i distrikts-kommunene. Men det er mulig å få det til, og som kommunedirektøren ser jeg store muligheter for utvikling og vekst i Hábmer -Hamarøy.

Vi har en stor felles oppgave foran oss; nemlig bygge en ny kommune. Og vi skal bygge for framtiden. Det er ingen som klarer det alene, det må vi gjøre i fellesskap!

De ulike tjenestene

Særlig innen helsetjenestene har kommunen et stort samfunnsoppdrag. De små kommunene skal levere de samme lovpålagte tjenestene som de store kommunene, men ofte uten nødvendig infrastruktur eller tilgang på kompetanse og ressurser.

Det er mange tjenester som er samlet under paraplyen helse og velferd. Vi har organisert oss slik at vi har èn stor enhet for omsorgstjenestene og èn for de øvrige helsetjenestene.

Miljøtjenesten, hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), hjelpemiddeltildeling, støttekontakter, omsorgsboligene og Hamarøy Bygdeheim er alle organisert under Omsorg. Det er Tildelingskontoret som er forvaltningsenhet, og som tildeler tjenestene i tåd med vår vedtatte omsorgstrapp. Vår oppgave er å gjøre individuelle behovsvurderinger sammen med de som kjenner personene best.
I vår kommune har det over lang tid vært stor mangel på både sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og tjenestene gjør sitt aller beste for å prioritere. Av og til kan man som innbygger og pårørende kjenne at det ikke er tilstrekkelig. Det er veldig beklagelig, men jeg vet vi får en mye bedre situasjon når de nye omsorgsboligene er klar til å tas i bruk, og i ventetiden må vi i fellesskap finne gode nok løsninger.

Legetjenesten, psykisk helse/rus og helsestasjon/skolehelsetjenestene med jordmortjeneste er alle organisert under Helse.

Legetjenesten er legekontoret og legevakt. Gjennom hele 2021 har vi manglet 2 fastleger, og fram til sommeren var det stor utskifting av vikarleger. Stabiliteten er representert av våre 3 fast ansatte leger samt den stødige staben med hjelpepersonell.
Fra august har vi hatt mer stabilitet på legesiden da vi har hatt faste vikarer. Men det er ingen god situasjon totalt sett, og som ansvarlig for legetjenesten kan jeg ofte kjenne på at jeg ikke gjør nok for å bedre situasjonen. Men vi skal prøve å løse en nasjonal krise lokalt, og det er ingen enkel øvelse. Det eneste jeg kan love er at jeg skal fortsett å prøve. Alle ansatte på legekontoret gjør en fantastisk innsats og strekker seg langt for å løse oppgavene. Jeg har også en liten bønn til våre innbyggere om å komme direkte til meg hvis man opplever at det er noe som ikke fungerer i legetjenesten.

Psykisk helse og rus er en viktig tjeneste i kommunen. Mange mennesker kan gjennom livet ha behov for hjelp til sin psykiske helse og da vil man gjerne møte mennesker som har den nødvendige faglige kompetansen og erfaringen. I Hábmer - Hamarøy er vi så heldig at vi har et team med bred faglig kompetanse og som kjenner både kommunen og forholdene svært godt. Vi har også etablert et lavterskeltilbud; Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), der man kan få hjelp fra tjenesten uten henvisning fra lege.
Vi har ikke psykisk akutt-tjeneste i vår kommune, så alle uten de som har RPH, får tildelt tjenester via tildelingskontoret. Akutte situasjoner skal håndteres via legevakt.
I 2022 går vi inn i 3.året av et rusprosjekt delvis finansiert av Statsforvalteren i Nordland. Når vi nå har passert halve prosjektperioden, ser vi at vi har oppnådd gode resultater og jeg er veldig optimistisk for resten av prosjektperioden.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal utføre lovpålagte oppgaver fra svangerskapskontroll og gjennom hele oppveksten til barnet. Vi er så heldige at vi har 2 helsesykepleiere i kommunen, noe som gjør at vi står sterkt faglig. Også i denne tjenesten har vi ekstra prosjektmidler til styrking og utvikling av skolehelsetjenesten.

I et senere innlegg vil jeg skrive mer om hvordan vi jobber med barn og unge i Hábmer - Hamarøy. Det er et svært viktig satsningsområde.

I tillegg har vi en folkehelsekoordinator og fysioterapitjeneste. Vi mangler den lovpålagte kommunale ergoterapeuten, men det jobbes med å finne en løsning på det. Vi vet at vi har for få fysioterapeuter, og i disse dager annonseres en ledig 50 % driftsavtale for fysioterapeut. Vi har et langt etterslep, og mitt mål er at vi skal klare å korte ned ventetiden nå.

Les del 2 her.

 

Varrudagáj - Med vennlig hilsen

Ann-Elise Os
Varresvuoda ja álkkádusá oajvemusjådediddje - Kommunalleder Helse og velferd