Støtteordninger

Pengebok og sparegris

Økonomikontoret kan ligne på onkel Skrue; passer på pengeboken og sparer der det er mulig. Økonomi samhandler tverrsektorielt og følger opp økonomifunksjonen i kommunen. I det inngår det daglige ansvaret for regnskap og budsjett, økonomirapportering, finans, fakturering, innfordring, eiendomsskatt, startlån, bostøtte, økonomisk internkontroll, økonomiplanlegging og innkjøpskoordineringen for å nevne noe.  

Økonomi har også ansvaret for å lede arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan, og årsavslutningen av kommuneregnskapet. Samhandling med revisjon og andre eksterne aktører i offentlig forvaltning er også en viktig oppgave.  

Tannhjul ikon

Tannhjul

Våre medarbeidere er den viktigste resursen kommunen har, og organisasjonen består av mange tannhjul som skal passe sammen. For å få mekanismen til å fungere, trenger vi felles verktøy.

HR er en forkortelse for Human Resource, og har et overordnet ansvar for at oppgaver tilknyttet personal og lønnsområdet løses etter gjeldende rutiner, lov- og avtaleverk.

HR er et begrep de fleste har hørt om, men som mange likevel ikke helt vet hva er. HR- begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler det om alle prosesser i kommunen som omhandler de menneskelige ressursene- altså våre medarbeidere. Dette innebærer alle aktiviteter fra kartlegging av dagens- og framtidens behov for kompetanse, anskaffelse, utvikling men også avslutning av arbeidsforhold.

I praksis innebærer dette de planlagte HR-aktiviteter som kommunen iverksetter for å fremme bruken av de menneskelige ressursene. Og som skal gjøre at organisasjonen er i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. For å oppnå kommunens målsettinger, er vi i stor grad avhengig av de medarbeiderne vi har til rådighet.

Strategisk overordnet planlegging og daglige driftsoppgaver er begge viktige oppgaver for en HR- funksjon. Som ny kommune gjenstår det enda å få på plass viktige strategiske planer og rutiner/retningslinjer. Gode og oppdaterte rutiner og retningslinjer for personalarbeidet er viktige verktøy i organisasjonen, og spesielt for lederne som utøver det daglige personalarbeidet i sin enhet/avdeling. HR og lønnsavdelingen utfører rådgivning og veiledning av både ledere og medarbeidere, for å hjelpe disse i sin hverdag.

For tiden planlegges det gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for å «ta pulsen på organisasjonen» i den nye kommunen. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen skal danne grunnlaget for medarbeider, organisasjons- og lederutvikling. HR arbeider med utvikling av nye rutiner og retningslinjer for nærværsarbeid, gjennomgang av driften og ny lønns- og personalpolitisk plan står på trappene. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med -tillitsvalgte, vernetjenesten og de ansatte.

Samisk flag

Lulesamisk språk

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er den eneste kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk, hvor julevsámegiella (lulesamisk) er det samiske språket.

Kommunen har en samisk rådgiver i stab som skal følge opp og utvikle arbeidet med samisk språk i den kommunale forvaltningen. Gjennom forpliktelsene som språkforvaltningskommune mottar kommunen et tilskudd fra Sametinget, og det utarbeides en 3-årig aktivitetsplan som viser hvordan tilskuddet brukes og hvilke aktiviteter kommunen har for å utvikle lulesamisk språk. Disse er:

  • følge opp 3-årig aktivitetsplan, der det blant annet gis eksterne tilskudd
  • følge opp kommunestyrevedtak om ei lulesamisk profilskole
  • legge til rette for språkkurs
  • jobbe med de samiske stedsnavnene i kommunens og Saltens friluftsråds prosjekt «Nytt turkart for Hábmer - Hamarøy»
  • følge opp prosjektet «Julevsáme mánájgirje», som er et samarbeidsprosjekt med Árran om å få oversatt flere barnebøker til lulesamisk

Mer info om samisk forvaltning i vår kommune finner du her.
 

Servicekontore registrering

Hver gang vi møtes…

I Servicekontoret blir publikum møtt både fysisk og digitalt. Der betjenes fysisk skranke, postmottak, chat-funksjon på nettsiden og telefoni. Der leveres intern -og ekstern post, pakker, og besøkende som skal på møter eller besøke en saksbehandler blir geleidet til rett sted.  

når du vil gifte deg

Servicekontoret ivaretar tilretteleggingen av borgerlige vielser slik at de skjer i verdige rammer, i samarbeid med ordfører eller varaordfører som står for vielsene.  

når noe skal vedtas

Servicekontoret har ansvar for sekretariatet til alle råd og utvalg, og samhandler med administrativ ledelse, saksbehandlere og politikere. Arbeidsmetoden er fulldigital.  

når du trenger å vite

Kommuner skal drive aktiv informasjon om virksomheten, og legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. For innbyggerne er det viktig at kommunen gir tilgjengelig informasjon om rettigheter, hvilke tjenester kommunen gir og politikken som føres. Kommunens hovedkanal er nettsiden, samt sosiale medier. Kommunikasjonsoppgaver er også foto, film og krisekommunikasjon.  

når jeg plages med data

IKT-medarbeiderne er en del av kommunens servicefunksjon og jobber i stor grad med intern brukerstøtte, opplæring/veiledning, telefonisystemer, administrasjon av leasingbiler, klientdrift (PC-er og mobiltelefoner) og innkjøp. I tillegg inngår klargjøring og idriftsetting av PC-er, mobiler, skrivere og annet utstyr i tjenestene. IKT overvåker prosesser som elektronisk meldingsutveksling innenfor helse, og programmering av trygghetsalarmer med tilhørende sensorutstyr. IKT er medspiller og pådriver i digitaliseringsprosesser, og ivaretar streaming av politiske møter. Kommunen har avtale om IKT-drift med Bodø kommune, der drift av klienter og brukeradministrasjon ivaretas av IKT i Hamarøy. IKT utfører oppgaver på nettverk på oppdrag av leverandør/Bodø kommune. Det gjennomføres faste driftsmøter med IKT i Bodø kommune og leverandører. 

når du vil snakke om personvern

Personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i 2018 stiller strenge krav til behandling av personopplysninger, og krever god oppfølging av spesielt kommunens datasystemer. Kommunen har personvernombud som er knyttet til avdelingen. 

når du får regning

Fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt skjer fra Servicekontoret, i samarbeid med fagansvarlige avdelinger som teknisk og stab-økonomi. 

når du har en sak

Servicekontoret ivaretar, etter delegasjoner og i samarbeid med fagetater, saksbehandling av motorferdsel i utmark, serverings -og skjenkebevillinger, parkeringstillatelse for forflytningshemmede, TT-kort og klagebehandling eiendomsskatt m.m.  

når du leter etter svar

Arkivloven pålegger offentlige organer et ansvar for å ha arkiv, og ta vare på sine arkiver og holde dem tilgjengelig for innsyn i samtid og ettertid. Hovedoppgaver er å sikre og kvalitetssikre dokumentasjonen av kommunen. I den nye kommunen er de fleste fagsystemer fullelektroniske, og saksbehandlingssystemet er skybasert. Det er også en større jobb å klargjøre og avlevere papirarkiver fra de to kommunene som er lagt ned. 

når uhellet er ute

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Funksjonen som beredskapskoordinator innebærer tverrfaglig arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet på overordnet nivå eksempelvis risiko -og sårbarhetsanalyser, beredskapsplan for kriseledelsen, planlegge øvelser, evalueringer og støttefunksjon under kriser. Kommunen er knyttet til fagnettverket «Beredskapsforum Salten» som ledes av Bodø kommune.  

 

Varrudagáj - Med vennlig hilsen
Kurt Fossvik
Sadjásasj háldadusoajvve - assisterende kommunedirektør