Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Generelt

Oppdatert: 2021-03-04T10:48:41.000+00:00

Beskrivelse

Alle middelalderbygninger og stående byggverk eldre enn 1650 er automatisk fredet. I tillegg er om lag 4500 bygninger fredet av Riksantikvaren. Ca. 60 % av disse er i privat eie.  Når det gjelder kostnader til istandsetting og vedlikehold, er dette utgifter som i utgangspunktet må bæres av eier enten eiendommen er fredet eller ei. For vedlikehold av fredet bygning kan det likevel gis tilskudd.
 
Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Målgruppe

Eiere og brukere/forvaltere av fredete bygninger og anlegg som vil sette i gang tiltak som går ut over vanlig vedlikehold.

Kriterier

Dispensasjon kan bare gis til tiltak som ikke går ut over formålet med fredningen, og som ikke medfører vesentlige inngrep i den fredete bygningen eller det fredete anlegget. Eksempler på tiltak som kan kreve dispensasjonkan være skifting av kledning, vinduer eller tak.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Kulturminneloven § 17 (tilskudd til vedlikehold) og forskrifter til denne loven. Eventuelle fredningsbestemmelser knyttet til den enkelte eiendom. Se også plan- og bygningsloven kap. 31 Krav til eksisterende byggverk.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen vil kunne bistå med råd når det gjelder utforming av tiltaket, metoder og materialvalg.


A