Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Her vises alle priser og gebyrer for kommunen. Prisene gjelder for hele kalenderåret 2024.

Gebyrregulativ 2024 Teknisk

Gebyrregulativ ble vedtatt av Hamarøy kommunestyre i møte 14.12.2023. PS 108/2023.

Kap. A. Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsbetingelser

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr[1].

Regning på gebyrer utstedes til rekvirent/tiltakshaver/bestiller etter det regulativ og satser som er gjeldende på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger[2]. Hvis ikke annet fremgår, skal saksgebyrer betales selv om søknaden skulle bli avslått. 

For oppmålingstekniske arbeider inkluderer de fastsatte gebyrsatsene hjelpe- mannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, grensemerker og merking av grenser - hvis ikke annet er nevnt. Tinglysingsgebyr innkreves samtidig med oppmålingsgebyret.

MVA beregnes ikke ved innkreving av gebyrene med mindre de er nevnt under hvert enkelt punkt i regulativet.

Gebyr skal være betalt innen 21 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.2 Medgått tid

For arbeider som ikke kan beregnes etter de forestående satser, beregnes gebyret på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr. 1 045,-.

A.3 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Kommunedirektøren kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr[3].

A.4 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan Formannskapet helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak[4].

A.5 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er utført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført.

A.6 Klage

Punkter i regulativet kan i enkelte tilfeller regnes som enkeltvedtak og kan påklages.  Fylkesmannen er klageinstans.

A.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. 

A.8 Tinglysing

Tinglysingsgebyr fra Kartverket blir viderefakturert uten påslag.

A.9 Forkortelser

pbl = plan- og bygningsloven

FUP = Det Faste Utvalg for Plansaker

A.10 Gyldighet

Dette regulativet gjelder f.o.m. kunngjøringsdato 1.1.2022 til nytt regulativ for plan, byggesak og deling blir lagt fram (normalt hvert år).


 


[1] Hamarøy kommune praktiserer forskuddsbetaling så langt dette er mulig. I enkelte sammenhenger er det tjenlig å vente med gebyrinnkreving til seinere i prosessen.

[2] Punktet fastslår at alle som får utført tjenester etter regulativet, skal betale tilhørende gebyrer. Dette gjelder også kommunen og andre offentlige tjenestemottakere.

[3] Regelen er en sikkerhetsregel som tillater å fravike regulativets satser, både oppover og nedover i de tilfeller regulativet medfører et åpenbart urimelig gebyr.

[4] Punktet er unntaksregel som forutsetter klare politiske retningslinjer for den praksis som skal gjelde. ”Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert

Eksempel på en tiltaksorientert sak er: - Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne.

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er: - Tiltakshavers betalingsevne eller samfunns -funksjon for eksempel en humanitær organisasjon.  For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergiving av skatter og avgifter følges.

Kap. B. Gebyrer for tiltak etter plan- og bygningslovens byggesaksdel

B.1 Oppføring av bygning[1] (pbl § 20-1 bokstav a – søknadspliktig tiltak)

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en byggesøknad, er medregnet i byggesaksgebyret.

Boligbygning (kode 111 – 172 og 193 – 199) 
Boligbygg med inntil 2 boenheter kr 8 465,- 
Kr 1 777,- i tillegg for hver boenhet ut over dette. 

Garasje og uthus til bolig (kode 181 – 182) 

 • 0 – 50 kvm kr 3 240,- 
 • 50 kvm ->  kr 4 285,-

For bygning med BYA større enn 100 m2 beregnes gebyr etter kode 230 (lagerbygning) 

Industri- og lagerbygning (kode 211 – 249), Kontor- og forretningsbygning (kode 311 – 330), Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (kode 411 – 449) og Hotell- og restaurantbygning (kode 511-539) 

Bygning med bruksareal fra 0 til 200 m2 kr 8 465,- 
Kr 3 031,- i tillegg for hver påbegynte 100m2 ut over dette. 

Andre bygninger (kode 611 – 840) 

Bygning med bruksareal fra 0 til 500 m2 kr 8 465,-
Kr 1 150,- i tillegg for hver påbegynte 100 m2 ut over dette.

B.2 Tilbygg, påbygg og underbygg 

For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning. For andre tiltak er gebyret: 

Tilbygg, påbygg eller underbygg med bruksareal fra 0 til 50 m2 kr 4 180,- 

Kr 523,- i tillegg for hver påbegynte 10 m2 ut over dette. 

B.3 Søknadspliktig fasadeendring

kr 2 508,- 

B.4 Bruksendring

kr 3 867,- 

B.5 Riving

Mindre bygninger (garasjer, uthus o.l.) kr 3 240,- 

Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l. kr 4 285,- 

Andre bygg kr 5 330,- 

B.6 Øvrige søknadspliktige tiltak

Vesentlig terrenginngrep kr 3 867,- 

Parkeringsplass kr 3 867,- 

Anlegging av vei inntil 150 m kr 3 867,- 

Anlegging av vei over 150 m kr 4 285,- 

Flytebrygger kr 3 762,-

Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal inntil 500 m2 kr 3 762,- 

Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal over 500 m2 kr 4 807,- 

Bygningstekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon kr 3 867,- 

Mindre tiltak som skilt, reklame, støttemur støyskjerm osv. kr 2 508,- 

Vann- og avløpsledninger kr 2 508,- 

Midlertidige konstruksjoner og anlegg kr 3 240,- 

Gravemelding kr 523,- 

For andre tiltak som krever tillatelse beregnes gebyr etter medgått tid og timesats gitt i A.2, men ikke mindre enn kr 2 404,-.

B.7 Endring av tillatelse

Små tiltak og tekniske installasjoner kr 1 359,- 

Søknadspliktige tiltak kr 2 090,- 

B.8 Dispensasjoner

For hvert forhold som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan – betales 

kr 4 703,- i tillegg – maks. kr 18 810,- pr. sak. 

For høring tilkommer et gebyr på kr 1 359,- (pr. søknad) i tillegg til gebyr beskrevet ovenfor.       

Det kreves ikke dispensasjonsgebyr når lag/foreninger søker om tillatelse til tiltak utelukkende for tilrettelegging for allmennheten. Ordinært gebyr for saksbehandling må betales. 

B.9 Søknad om fravik fra byggteknisk forskrift (TEK)   

kr 6 061,- 

B.10 Godkjenning for ansvarsrett – personlig godkjenning som selvbygger

Godkjenning av reduserte krav til utdanning og praksis i tiltaksklasse 1 iht. forskrift om byggesak paragraf 4-11 siste ledd. kr 2 090,-

B.11 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven (kap. 32)

På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid, jfr. egen bestemmelse om timesats. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. 

Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid. 

B.12 Tilsyn (pbl kap. 25 og byggesaksforskriften kap. 15)

Kostnader forbundet med tilsyn etter pbl kap. 25 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 15 (Kommunens tilsyn) er inkludert i gebyrene etter B.1. med 20%. 

B.13 Byggeplassering/beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering etter befaring, uten noen innmåling: kr 1 045,- 

Horisontal og vertikal plassering av bygning: 

Bygning med inntil 4 hushjørner: kr 2 090,- 

Pr. bygningshjørne utover 4: kr 105,- pr. stk. 

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk, jfr. pkt. A.2. 

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk. 

Minstegebyr: kr 2 090,-

B.14 Delingssøknad (pbl § 20-1 m) der jordlovsbehandling ikke inngår

Søknad i regulert område kr 2 613,- 

Søknad i regulert område der grenser ikke er fastsatt i plan kr 3 135,- 

Søknad i uregulert område kr 4 389,- 

Innebærer søknaden dispensasjon, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. B.8.

B.15 Igangsettingstillatelse                                            

kr 2 090,-

B.16 Mangelbrev                                                                         

kr 1 045,-

B.17 Ferdigattest                                                                      

kr 2 195,-

B.18 Forhåndskonferanse

Godgjøres pr. time -  minimumsfakturering for 3 timer (kr 3 135,-)

B.19 Rammetillatelse                                                         

kr 1 045,-

B.20 Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud, avvisning

Dersom en søknad avslås settes gebyr til 70 % av fullt gebyr.


 


[1]Typeinndeling er i samsvar med NS 3457 (koder er tilført i parentes). En videre oppdeling av 

NS 3457`s koder er gitt i føringsinstruks for Matrikkelen. Definisjonene som er gitt der, legges til grunn ved praktisering av regulativet.     

 

Kap. C. Gebyrer for planbehandling etter plan- og bygningslovens kap. 12

C.1 Reguleringsplaner

BasisgebyrEnkel planSammensatt planKomplisert plan
Private reguleringsplaner, samt reguleringsendringerkr 20 000,-kr 40 000,-kr 70 000,-

Enkel plan: Ingen eller marginale manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende planer, samt ingen eller små konflikter.

Sammensatt plan: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer.

Komplisert plan: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Flere eller store interessekonflikter.

Basisgebyret dekker kommunen annonsering av høringsutkast og kunngjøring av vedtatt plan, samt saksbehandling. Saksbehandlingen omfatter blant annet kontroll av digitale plandata, utsending av høringsforslag, merknadsbehandling, befaring, avklaringsmøter, saksframlegg, politisk behandling og etterarbeid. 

Tilleggsgebyr

 • Fastsettelse av planprogram med evt. KU. kr 20 000,-
  Gebyr der kommunen er myndighet
 • Ved mangler i reguleringsplanen eller den må returneres, eller flere opplysninger fremskaffes før politisk behandling beregnes et gebyr etter medgått tid. Dette skal opplyses om i oppstartsmøtet.
 • Hvis kommunen også besørger oppstartsannonse eller kunngjøring av vedtatt planprogram kreves dette betalt i sin helhet.
 • Ved eventuelt 2. gangs høring kommer ett gebyrtillegg på 20 % av gjeldende basisgebyr.

C.2 Fornyet søknad

Dersom det innen ett år innsendes fornyet søknad for plan som ble nektet fremmet, skal det betales halvt basisgebyr og fulle tilleggsgebyr i forbindelse med rammeavklaring og bearbeiding dersom søknaden medfører behov for dette. Før gebyrberegningen blir utført, skal en fornyet søknad klassifiseres ut fra den situasjon denne søknaden er i forhold til ovennevnte klassifiseringsregler.

C.3 Søknad om planendring

For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende basisgebyr:

Mindre endringer: kr 10 000,-

Endringer av plan (basisgebyr som for ny sak): kr 20 000,-

I tillegg kan det kreves gebyr etter C.1 for tilleggsarbeid. 

C.4 Reduksjon i gebyret

Omfatter et privat planforslag også områder/saksfelt av stor offentlig interesse, kan gebyrene etter søknad reduseres med inntil 30 %. Gebyret kan også etter skjønn reduseres dersom særlige forhold taler for det. 

Hvis saken trekkes etter at planen har vært til offentlig ettersyn og før saksbehandling har startet beregnes ½ gebyr. 

C.5 Oppstartsmøte 

kr  4000,-

C.6 Avbrutt/endret arbeid/trukket sak

Når tiltakshaver/forslagsstiller er årsak til at kommunens arbeid i plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller saken blir trukket, skal det betales 50 % av fullt gebyr, avhengig av hvor man er i planprosessen, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. For plansak som er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr.

Kap. D. Gebyrer for arbeider etter matrikkellova og eierseksjonsloven

D.1 Oppretting av matrikkelenhet

D.1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn, uteareal på eierseksjon og anleggseiendom

areal fra 0 – 2 000 m² kr  16 198,- 
areal fra 2 001 m² - økning pr. påbegynt dekar (1 000 m²) kr 1 568,-

D.1.2 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

D.1.3 Seksjonering

Seksjonering uten befaring

 • 2-4 enheter kr 5 225,- 
 • 5-10 enheter kr 8 360,- 
 • 10+ enheter kr 12 540,-

Seksjonering med befaring og oppmåling

 • 2-4 enheter kr  7 315,- 
 • 5-10 enheter kr 10 450,-
 • 10+ enheter kr 15 675,-

D.1.4 Reseksjonering

Samme gebyrsatser som seksjonering.

D.2 Grensejustering

Areal fra 0 – 250 m² kr 7 524,-
Areal fra 251 – 500 m² kr  9 719,-

D.3 Arealoverføring

Areal fra 0 – 500 m² kr 16 198,- 
Areal fra 501 m² - økning pr. nytt påbegynt 500 m² kr 1 359,-

D.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 5 punkter kr 5 225,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 784,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

D.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

For inntil 5 punkter kr  7 315,- 
For overskytende grensepunkter kr  784,-
Gebyr for klarlegging faktureres etter medgått tid

D.6 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

D.7 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring i saken

Gjør rekvirenten under saken gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

D.8 Utstedelse av matrikkelbrev 

kr  350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

D.9 Kontorforretning 

kr  5 225,-

D.10 Kompliserende faktorer

Forklaring: For vanskelig tilgjengelige eiendommer, eiendommer med uavklarte grenser, eller andre kompliserende faktorer, kan det skjønnsmessig beregnes tillegg.

Kap. E. Gebyrer for saksbehandling av mindre avløpsanlegg, forskrift om utslipp fra mindre anlegg § 9 og forurensingslovens § 52

E.1 Rammer for gebyrberegning

 • Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Gebyrberegning baseres på forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 2000 og kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg av 05.04.01.

E.2 Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse eller ved melding etter lokal forskrift.

For hvert avløpsanlegg:

AktivitetAnlegg som ikke overstiger 15 PE1Anlegg på 15-40 PEAnlegg over 40 PE + industri
Søknad om utslippstillatelsekr 3 135,-kr 7 315,-kr 12 540,-
Mindre endringer av utslippstillatelsekr 1 568,-kr 1 568,-kr 1 568,-

I tillegg betales MVA.
Større endringer/omgjøringer av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

 

 

1. Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn på 60 gram oksygen pr . døgn.

Kap. F. Gebyrer for behandling av konsesjons og delingsaker, jf. forskrift av 14.12.2011

F.1 Søknad om konsesjon

For søknader om konsesjon etter lov av 28. nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom § 2 og § 3, kreves det for kurante/enkle saker inn et gebyr på kr 1 777,- og for andre saker kr 5 748,-.

F.2 Søknad om samtykke etter jordloven

For søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 § 12, kreves det for kurante/enkle saker inn et gebyr på kr 1 150,- og for andre saker kr 2 300,-.

Kap. G. Gebyrer for tilknytning

G.1 Tilkobling til vann

kr 16 198,-

G.2 Tilkobling til avløp

kr 16 198,-

G.3 Vegtilknytning

kr 16 198,-

Prisregulativ og vilkår for bruk Hamarøy havn

Forskrift om farvannsavgift

Hjemmel

Fastsatt av Hamarøy havn v/Kommunestyret den 26.11.2020 med hjemmel i FOR-2019-12-11-1838: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift, gitt av Samferdselsdepartement i medhold av LOV-2019-06-21-70: Lov om havner og farvann).

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder Hamarøy havns beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy som anløper havn i Hamarøy kommunes sjøområde.  Definisjon av "havn" fremgår av Lov om havner og farvann §3 (LOV-2019-06-21-70). 

§ 2 Avgiftplikt

Fartøy som anløper havn i kommunen skal betale farvannsavgift til Hamarøy havn, jfr. Lov om haver og farvann § 36. 

Farvannsavgiften skal dekke Hamarøy havns kostnader til:

 1. nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6
 2. utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
 3. farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.

Farvannsavgiften ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen, i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. Se for øvrig § 3.

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er: 

 • fartøy med største lengde under 15 meter 
 • isbryterfartøy i forbindelse ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og farvannsloven § 6
 • norske og utenlandske orlogsfartøy
 • Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 • Sysselmesterens på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 • bergingsfartøy i forbindelse med berging
 • fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.

Hamarøy kommune kan i særlige tilfeller vedta å frita andre fartøyer for plikten til å betale farvannsavgift.

§ 3 Fritak, nedsettelse og ettergivelse

Ved anløp til havn innenfor kommunen gjelder følgende bestemmelser: 

Rute-/linjegående fartøy tilhørende samme rederi/operatør med minst 2 anløp pr. uke kan betale farvannsavgift med et fast beløp pr. måned. Hva som regnes for rute/linjegående fartøy, avgjøres av Hamarøy havn

Hamarøy havn kan for særskilte fartøygrupper eller ved spesielle anledninger gi fritak og reduksjon av farvannsavgiften. Det kan også fastsettes årsavgift eller sesongavgift. 

Hamarøy havn kan etter søknad gi fritak for farvannsavgift for vernede fartøyer. 

§ 4 Beregningsgrunnlag for farvannsavgift

I FOR-2019-12-11-1838, § 4, heter det at

«Grunnsatsene for farvannsavgift skal baseres på fartøyenes bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969

Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet eller fartøyet ikke har gyldig målebrev, fastsettes BT av Hamarøy havn, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. 

Følgende satser gjelder pr. anløp:

Bruttotonnasje (BT)

Satser

Fra

Til

BT intervall

BT akkum.

Sats pr. BT

Sum pr. intervall

Sum akkum.

1

300

300

300

0,15

44

44

301

600

300

600

0,15

44

87

601

1200

600

1200

0,15

87

175

1201

2000

800

2000

0,15

116

291

2001

3000

1000

3000

0,22

218

655

3001

5000

2000

5000

0,22

437

1092

5001

10 000

5000

10 000

0,10

520

1040

Større enn 10 000

 

 

0,10

 

 

De utregnede avgiftsbeløp avrundes til nærmeste hele krone. 

Minste avgiftsbeløp er kr 44,- per anløp. 

§ 5 Betalingsplikt

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av farvannsavgiften, jfr. Havne- og farvannsloven § 40 første ledd.

§ 6 Innkreving av farvannsavgiften

Eiere eller operatører av havner eller havneterminaler som er organisert som eget rettssubjekt, skal levere nødvendige opplysninger som grunnlag for Hamarøy havns innkreving av farvannsavgift. 

Hamarøy havn, kan bestemme at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler skal innkreve farvannsavgift på vegne av Hamarøy havn mot særskilt godtgjørelse. 

§ 7 Klage

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Klagen sendes til Hamarøy havn. Kystverkets hovedkontor er klageinstans. 

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 01.01.2024.

Vederlag og gebyrer

2.1 Kaivederlag

For bruk av offentlig kai svarer fartøyet kaivederlag etter gjeldende satser pr. BT. Vederlaget svares per døgn, og fartøyets liggetid regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss.

Følgende satser gjelder pr. anløp:

Bruttotonnasje (BT)

Satser

Fra

Til

BT intervall

BT akkum.

Sats pr. BT

Sum pr. intervall

Sum akkum.

1

300

300

300

0,42

125

125

301

600

300

600

0,42

125

250

601

1200

600

1200

0,42

250

499

1201

2000

800

2000

0,42

333

832

2001

3000

1000

3000

0,62

624

1872

3001

5000

2000

5000

0,62

1248

3120

5001

10 000

5000

10 000

0,21

1040

2080

Større enn 10 000

 

 

0,21

 

 

Fartøy som fortøyer langs siden av et annet fartøy som ligger ved kai, skal betale kaivederlag som om skipet var fortøyd ved kai.

Minstesats for kaivederlag er kr 125 for fartøyer over 15 meter lengde, og kr 65 for fartøyer under 15 meter lengde.

For fartøyer som ligger ved kai over 30 dager, beregnes en minstesats på kr 2 100 pr. påbegynt måned for fartøyer over 15 meter lengde, og kr 1 050 pr. måned for fartøyer under 15 meter lengde.

2.2 Varevederlag

Ved lasting og lossing av varer over offentlige kaier i Hamarøy kommune, betales varevederlag etter gjeldende satser.  I varevederlaget inngår også lagring av varer på anvist kommunalt areal i inntil 48 timer etter lossing eller før lasting er påbegynt.

Som beregningsgrunnlag for varevederlaget regnes varens vekt i metriske tonn. For volumgods regnes 2 m3 som minimum 1 tonn.

Som dokumentasjon kan Hamarøy havn kreve å få overlevert fraktbrev, manifest o.l. som viser lastet/losset vekt/volum og varetype.

Godstype

Vederlag pr enhet

Stykkgods ikke spesifisert

10,- kr/tonn

Stykkgods ikke spesifisert

10,- kr/m3

Tørr bulk

9,- kr/tonn

Våt bulk

10,- kr/tonn

Bunkring fra bil til båt

16,- kr/m3

Varer i storsekk

16,- kr/tonn

Container med last inntil 20kfot 

135,- kr/stk

Container med last inntil 40k fot 

208,- kr/stk

Containere fra og med 40 fot med last

260,- kr/stk

Tomme containere

halv sats

2.3 Lagringsvederlag

Ved lagring av varer på offentlige kaier eller bakarealer, etter anvisning fra Hamarøy havn, betaler varemottaker kr 2,10,- pr. mpr. døgn. Dersom varer lagres uten forutgående anvisning fra havnen, faktureres vareeier med kr 5,10,- pr. mpr. døgn. 

Hamarøy kommune er uten ansvar for varer som er lagret på kommunens kaier eller bakarealer. Varer som lagres på disse arealene uten samtykke fra Hamarøy havn, eller ikke blir fjernet innen avtalt tid, kan fjernes av Hamarøy kommune og lagres for vareeiers regning.

2.4 Avfallsgebyr

Fartøyer som anløper havner i Hamarøy kommune, og som ikke har avtale om avfallslevering i andre havner, skal betale avfallsgebyr pr. døgn eller påbegynt døgn, etter gjeldende satser.

Bruttotonnasje (BT)

Pris pr. påbegynt døgn

Fra

Til

1

1000

32,00

1001

3000

73,00

3001

5000

115,00

5001

10 000

157,00

10 001

20 000

200,00

Større enn 20 000

240,00

Fartøyer som ønsker å levere oljeholdig avfall eller annet spesialavfall, skal varsle Hamarøy kommune minst 48 timer før ankomst, angi leveringsbehov og avtale levering. I slike tilfeller skal fartøyet dekke de faktiske kostnader forbundet med leveringen.

2.5 ISPS-gebyr

ISPS-gebyr skal bidra til å dekke kostnader knyttet til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havnen. Fartøy som anløper en offentlig ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-gebyr. 

ISPS-gebyr beregnes av fartøyets bruttotonnasje (BT) og ilegges med en sats på kr. 0,27 pr. BT pr. påbegynt døgn. Minstesats er kr. 105,- per påbegynt døgn. 

Ved kostnader i forbindelse med høyere sikkerhetsnivå enn nivå 1 belastes skipet de ekstra kostnader som ekstra sikringstiltak, vakthold mm måtte medføre.

2.6 Saksbehandlingsgebyr

Til dekning av Hamarøy havns kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter LOV-2019-06-21-70 om havner og farvann § 33, skal tiltakshaver betale følgende gebyr:

 

For plansaker og større tiltak:                              kr. 5 200,- 

For mindre saker som krever enkeltvedtak:           kr. 3 150,-

For ev. nødvendig befaring kommer i tillegg:         kr. 1 050,-

 

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak.

Forretningsvilkår og andre forhold

3.1 Betalingsbetingelser

Ved fakturering til kunder forfaller Hamarøy kommunes krav til betaling 14 kalenderdager fra fakturadato, hvis ikke noe annet er avtalt. Fakturagebyr tillegges fakturaens hovedstol. Dersom betaling ikke skjer innen angitt forfallsdato, kan Hamarøy kommune kreve purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovverk.

3.2 Merverdiavgift

Merverdiavgift reguleres til enhver tid etter gjeldende lov om merverdiavgift med forskrifter. Alle priser er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i prislisten, tilbud, leieavtaler med mer.

3.3 Gebyrer

Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av Havne- og farvannslovens §§ 33 (saksbehandling) og 36 (farvannsavgift) er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som Hamarøy kommune har mot reder av fartøy etter § 36 i denne loven har panterett i fartøyet etter reglene om sjøpanterett i LOV 1994-06-24 nr 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven).

Ved forsinket betaling av gebyr og avgift svares forsinkelsesrente etter lov 17.desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling.

3.4 Regulering av priser og satser

Priser og satser gitt i dette dokumentet gjelder normalt for ett kalenderår.  Det kan imidlertid bli foretatt justeringer i løpet av kalenderåret dersom uforutsette forhold gjør det nødvendig. Slike justeringer blir publisert på Hamarøy kommunes hjemmeside.

Teknisk: vann, avløp og feiing, kommunale tomter

Vann/avløp og feiing

Vannavgift, abonnementsgebyr5025,00
Vannavgift, forbruksgebyr pr m333,10
Kloakkavgift/avløp, abonnementsgebyr1839,00
Kloakkavgift/avløp, forbruksgebyr pr m313,34
Adm gebyr vannmåler209,00
Feieravgift pr pipe pr bolig*194,00
Feieravgift pr pipe pr fritidsbolig310,00
Slamtømming3264,00
Slam, pr m³ tankvolum over 4 m³635,63
Ekstratømming, akutt2435,61
Nødtømming pr tank5278,75
Oppmålings- og bygningsgebyreget regulativ
Renovasjonsavgift IRIS. Fastsettes av IRIS  med påslag kr 100,-IRIS
Saksbehandlingsgebyr avløpsanleggeget regulativ
Husleie kommunale byggdelegert adm
*)Feieavgift fyringsanlegg bolig har opprinnelig avgift på kr 404,- og er redusert med kr 210,- inh KST vedtak.
Vann/avløp og feiing

 

Prisliste kommunale tomter IKKE OPPDATERT

1. Kommunale tomter i regulerte boligfelt 
Selges til gjeldende fastpris på kr 17,- pr m2 (indeksregulert i 2021). Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. For boligtomter i Hersethskogen gjelder egne priser; for felt B10, B11 og B 12 i Hersethskogen boligfelt er tomtepris fastsatt til kr 160 000,-.

2. Kommunale nærings- og industritomter i regulerte felt 
Selges til gjeldende fastpris på kr 70,- pr m2 . Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. For næringstomter i Hersethskogen gjelder egne priser; for næringstomter i Hersethskogen er pris for grunn satt til kr 13,50,-. I tillegg kommer de eksterne kostnadene på kr 144.000,-.

3. Kommunale tomter i uregulerte områder 
Til boligformål selges tomt til fastpris på kr 17,- pr m2 (indeksregulert i 2021). Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks. Til næringsformål selges tomt til fastpris på kr 20,- pr m2. Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks.

4. Tilleggsareal 
Selges til gjeldende fastpris på kr 70,- pr m2 . Reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks.

Helse og omsorgtjenester

Beregningsgrunnlag; indeksregulert med 5,1% stigning (nov 2022 - nov 2023)
Utregning av praktisk bistand
 TimeprisAbonnementMakspris/år 2024
Under 2 G02302760
2 G - 3 G189101212142
3 G - 4 G228177421289
4 G - 5 G335267232067
Over 5 G445418850259
 
Korttidsopphold døgn/dag/natt
Regulert av forskrift - sats kr 193 x per døgn, kr 110 for enkelt dag eller natt (forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester §4: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1349/§4)
 
Vaskeritjenester (eksl. moms)
Små mengder x 1/uke305 
Større mengder x flere/uke835 
 
Andre tjenester
Middagsporsjon105 
Grøt/tørrmat69 
Matbringing25 
   
Trygghetsalarm159 
Trygghetsalarm installasjon290 
Satser innen helse og omsorgstjenester 2023

 

Foreldrebetaling: barnehage, SFO, kulturskole

Foreldrebetaling barnehage

Gratis.

Kulturskole priser for undervisning

​Prisene er oppgitt per semester (halvår)

Hel plass, alle tilbud: kr 1500,-
Søskendmoderasjon (2.barn, 3.barn): 25 %, 50 % 

Foreldrebetaling SFO

Heltidsplass: 2560 kr
Korttidsplass: 1750 kr

12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.

Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. - 4. trinn.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr 2 med heltidsplass i SFO. 

For barn nr. 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon: for barn med halvtidsplass gis det 25 % søskenmoderasjon. 

For barn nr 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon på hel plass eldste barn sett opp mot barnehagen: utgår på grun av gratis barnehage.

Søskenmoderasjon på halv plass eldste barn sett opp mot barnehagen: utgår på grun av gratis barnehage.

Kulturskole: utleie av teknisk utstyr IKKE OPPDATERT

​Hamarøy musikk- og kulturskole leier ut diverse utstyr. Kontakt rektor for avtale/info: stine.braseth-ellingsen@hamaroy.kommune.no

Utleie skjer innenfor skoletiden i perioden 20. august til 20. juni. Utleie i ferier og høytider kan også avtales, men vil medføre et pristillegg.

Utstyr Dagsleie  (dag 2,3.)
Behringer Eurorack 800 med Ramsa høytalere8 kanalers Mixer og forsterker500,- (250,-)
THXTrommemikrofoner (sett)200,- (25,-)
Sennheiser 845, Shure osvSang/talemikrofoner (2 stk)100,- (50,-)
Røde NT1Studiomikrofoner (2 stk)150,- (75,-) stk
Røde NT3Kondensatormik. (2 stk)150,- (75,-)
Mikrofonstativer, notestativer, kabler, gitarstativer 25,- (13,-)
LightcaseScenelys i mikroformat med fjernkontroll250,- (125,-)
Randall RG 75 D2Gitarforsterker 150,- (75,-)
Epiphone Valve standardGitarforsterker150,- (75,-)
Peavey Delta Blues 210Gitarforsterker250,- (125,-)
Ampeg BA115Bassforsterker 200,- (100,-)
Peavey VK 112Gitarforsterker200,- (100,-)
Mapex t 570 AKomplett trommesett500,- (250,-)
Epiphone EmbassyEl-bass150,- (50,-)
Epiphone les Paul classicEl-gitar150,- (50,-)
Roland FP-7 FEl-piano med vektede tangenter600,- (300,-)
Brenderup BilhengerLiten bilhenger med låsbar topp. 500 kg nyttelast200,- (100,-)

Treningsavgift

Prisliste treningssenter, Hamarøyhallen og svømmehall

Hamarøyhallen - hallrom
Brukere over 18 år:
     - 1/3 av hallen

210

     - 2/3 av hallen

270

     - 3/3 av hallen

350

Arrangementer hallrom med toaletter og garderober
Idrettsarrangementer barn 0 - 18 år, helg

3340

Idrettsarr. særgrupper blanding barn og voksen deltakelse

3550

Kulturarrangementer, u.salg 3/3

3340

Kulturarrangementer, kommersielt 3/3 helg

4180

Privat arr. fredag 16.00 til søndag

4180

Søppelhåndtering helgearrangement

420

Utleie takduk/pynt, helg

530

Utleie scene - element kommersielt pr dag, pr stk

130

Utleie scene - element kommersielt pr helg, pr stk (fre-søn)

210

Utleie scene - element kommersielt pr uke, pr stk (man til søn)

280

Treningssenter
 Brukere 16 til 18 år/skoleungdomBrukere over 18 år
Individuell time

85

125

Månedskort

260

365

Halvårskort

940

1780

Årskort

1880

2850

Spinningrom (øvrig deltakelse gjelder medlemsskap/treningskort med mnd/halvår/årskort)
Utleie pr time 

125

Drop-in pr time

85

Klippekort: 8 klipp

335

                  12 klipp

500

Kraftstasjon 1.etg  Hamarøyhallen
Leie, pr. time

210

Idrettsarrangement for barn, med kjøkken, helg

2090

Idrettsarrangement blanding voksne og ungdom, med kjøkken, helg

3140

Privat arrangement uten kjøkken

4180

Privat arrangement, med kjøkken, helg

5220

Kommersielt arrangement (baser, loppemarked, kafé), helg

5220

Gamle Miljørommet m/kjøkken, 1. etg. Hamarøyhallen
Leie, pr time

85

Privat arrangement, helg

1570

Sosialt rom 2. etg Hamarøyhallen
Leie, pr time

210

Arrangement, helg

3140

Arrangement helg pluss kjøkken/kraftstasjonen

5220

Klatrehallen
 Brukere mellom 10 og 19 år, skoleungdomBrukere over 19 år
Årskort ikke medlemmer

2100

4180
Årskort medlemmer

1600

3140

Halvårskort ikke medlemmer

1310

2600

Halvårskort medlemmer

1050

2100

Klippekort: 5 klipp

290

590

                   10 klipp

525

1050

Drop-in pr time

65

125

Arrangementer klatrehall med Kraftstasjon, kjøkken og toaletter
Utleie pr helg

5430

Søppellhåndtering helgearrangement

420

Svømmehall, Innhavet
Fam med barn tom 5 pers, pr time

210

Gruppe 3-4 pers, pr time

280

Gruppe 5-7, pr time

385

Gruppe 8-10, pr time

525

Gruppe 11-12, pr time

630

Gruppe 13-15, pr time

680

Rehabilitering folkehelse med instruktør

295

Folkebad, voksne, pr time

90

Folkebad, barn 

42

Innhavet Treningsrom
Husleie pr år til idrettslag/foreninger 

3135

Leie pr time privat, pr person

85

Drag Svømmehall
Leie pr time blanding barn/voksen privat/lag

260

Leie hele anlegget til idrettsstevner

420

Leie private aktører, pr. time

525

Drag gymsal
Leie pr. time (voksne)

210

Leie pr time til kommersiell aktør

365

Leie pr. dag til idrettsarrangement

525

Skutvik gymsal og treningsrom
Leie pr time voksne 

210

Leie til kommersiell aktør, pr time

365

Leie pr dag til idrettsarrangement

525

Husleie pr år til idrettslag/foreninger

3135