A
Adressetildeling
Allemannsretten
Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Barnehageplass
Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
Barnekoordinator
Barnevernet - Hjelpetiltak
Barnevernets undersøkelse i hjemmet
Barselgrupper
Beboerparkering
Bekymringsmelding til barnevernet
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Betaling av kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad
Bolig - Mikrohus
Bolig - oppføring av ny bolig
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Fredete kulturminner - tilskudd til inngrep
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helse og miljø i barnehagen, skolen og SFO
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelp til å skaffe bolig
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - et individuelt tilpasset tjenestetilbud
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Innhold og kvalitet i barnehagen
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for innvandrere

J
Jakt og fangst
Jaktvald og fellingstillatelse
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudet
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring til elever med synsnedsettelser
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i skolen

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Retten til tolk
Returordninger for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Sikring og rehabilitering av bygg
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skogplanting - skifte treslag
Skogplanting - tilskudd
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Mobbing
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støtte til bedrifter
Støtte til pårørende
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Søknad om arrangement

T
Tannhelsetjeneste
Tegnspråkopplæring i barnehagen
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tilskudd til Den norske kirke
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til idrettsanlegg
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tobakkssalg - registrering og tilsyn
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne


Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp