Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til drenering - søknad

Generelt

Oppdatert: 2021-04-13T19:02:18.000+00:00

Alternativt navn

Grøfting - søknad om tilskudd

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterier

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Partnere

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 

Skjema

A