Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

Generelt

Oppdatert: 2020-12-21T18:28:59.000+00:00

Beskrivelse

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner datert før 1917. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. 

Du kan melde ifra om et funn via telefon eller e-post til enten Statsforvalteren eller Sametinget.

Målgruppe

Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

Kriterier

Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Riksantikvaren har utarbeidet nærmere retningslinjer.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

I planleggingsfasen av et tiltak bør du sjekke ut om tiltaket kommer i konflikt med registrerte automatisk fredete kulturminner. Dette gjør det mulig å foreta justeringer på et tidlig tidspunkt. Sjekk gjeldende arealplaner og kartløsninger som henter data fra kulturminnedatabasen Askeladden. Ta hensyn til alle de arealbehovene som tiltaket medfører, slik som riggområder, transport, anleggsveier, lagring av masser, m.m.

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak.

Skjema

A