Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbrukseiendom - deling

Generelt

Oppdatert: 2022-06-09T09:08:47.000+00:00

Beskrivelse

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. 
 
Dette gjelder både når et areal blir fysisk delt fra en eiendom, og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år. 
 
Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør én driftsenhet.

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen.

Kriterier

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.

Pris

Kommunen kan kreve et gebyr for behandling av søknaden.

Regelverk

Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.


A