Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjødsling av skog - tilskudd

Generelt

Oppdatert: 2022-03-01T09:46:05.000+00:00

Beskrivelse

Tilskudd til gjødsling er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak.  Det kan gis inntil 50 % tilskudd til gjødsling.

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen, men det er kommunen som behandler søknad og fatter vedtak.

Søknad om tilskudd til gjødsling av skog sendes inn etter at gjødslingen er utført og du har oversikt over kostnadene.

Landbruksdirektoratet sier dette om gjødslingstilskuddet:

 • De gjødslede arealene må kartfestes digitalt.
 • Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse.
 • Gjødsling skal gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent lauv på furudominerte arealer med bonitet F8 til F17, og grandominerte arealer på bonitet G8 til G20.
 • Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være flersjiktet.
 • Lavarter bør utgjøre mindre enn 50 % av marksjiktet.
 • Hogstklasse IV (4) prioriteres.
 • Veksterlige bestand av furu i tidlig hogstklasse fem kan gjødsles dersom de ikke planlegges hogd før om lag 10 år.
 • Sein hogstklasse tre kan gjødsles noen år etter at eventuelle tynninger er avsluttet.

Målgruppe

Skogeiere.

Kriterier

Det stilles miljøkrav til hvordan gjødslingen skal foregå:

 • De miljøverdiene som er oppgitt i rapporten «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak» skal på forhånd sjekkes ut mot offentlige miljødatabaser og hensyntas når gjødslingen utføres.
 • Det skal gjødsles med kalkholdig gjødsel.
 • Gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det skal avsettes en gjødselfri sone på 10-15 meter.
 • Det avsettes en gjødselfri sone på minst 25 meter i nedstrøms retning mot innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring.
 • Gjødsling med nitrogen skal ikke skje før snøsmeltingen er ferdig. For øvrig tilpasses gjødseltidspunktet slik at risiko for næringslekkasje blir minst mulig.
 • Det skal normalt gjødsles med inntil 15 kilo nitrogen per dekar.
 • På gjødslede arealer vil tilveksten øke i en periode på 6 til 10 år og hogst skal normalt utsettes i om lag 10 år til gjødselvirkningen er avsluttet.
Regelverk

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Gå til Skogfondssystemet via Altinn for å søke tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.  
 
Husk søknadsfristen 15. september.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling (LDIR-910), for å sende søknad på e-post eller som brev.

A