Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogplanting - skifte treslag

Generelt

Oppdatert: 2023-10-03T08:32:07.000+00:00

Beskrivelse

Skogeier plikter å plante ny produktiv skog etter en hogst. I forskrift om bærekraftig skogbruk gis det krav til hvordan skogforyngelse skal skje. Tilfredsstillende foryngelse baseres på en tabell som oppstiller anbefalt plantetall og krav om minste lovlige plantetall per dekar. Det skal tilstrebes et minimum på 10 % lauvtre ved foryngelse i barskog.
Skogeier må søke kommunen om godkjenning når:
  • Det skal forynges med andre treslag der bartrær utgjør over halvparten av volumet før hogst
  • Det skal forynges med andre treslag i edelløvskog (unntatt i eikeskog)
  • Det skal forynges med utenlandske treslag (her skal det godkjennes både av kommunen og av statsforvalteren)
Skogeier skal sende melding til kommunen når:
  • Det skal reises skog der det er snaumark
  • Det skal forynges med barskog der det før hogst sto løvskog på et sammenhengende areal over 100 dekar.

Målgruppe

Skogeiere.

Regelverk

Plikten til å sende melding eller søke til kommunen er lovpålagt. Se spesielt 

Skogbruksloven § 6 og forskrift for berekraftig skogbruk §§ 5, 6, 7 og 8.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om godkjenning skal gjøres innen 6 måneder etter at hogsten er skjedd.

§ 7 i forskrift om berekraftig skogbruk gir krav til hva som regnes som tilfredsstillende forynging.

Skogeier skal ha en dokumentert plan for skjøtsel også av løvtrebestandet med mål om god skogproduksjon.

Kommunen kan gi veiledning til god tilrettelegging for foryngelse og skogproduksjon.

Dersom skogeieren ikke oppfyller foryngelsesplikten, kan kommunen pålegge skogeieren å sette i verk tiltak for å sikre at arealet blir forynget.

Kommunen må varsle skogeieren om et mulig vedtak om pålegg.

Kommunen fører tilsyn med reglene om foryngelse. Kommunen har derfor rett til adkomst til skogen og rett til innsyn i skogeiendommens dokumentasjon.


A