Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fri rettshjelp

Generelt

Oppdatert: 2024-03-05T14:42:49.000+00:00

Beskrivelse

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstyper er:  

 • Familiesaker
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig 
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Trygd
 • Pensjon

Målgruppe

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

Kriterier

 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 350 000 kr for enslige eller 540 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 150 000 kr 
 • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

I enkelte tilfeller kan statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Pris

Hvis du mottar fri rettshjelp vil du måtte betale en egenandel på 1215 kroner (2024).

Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- pr. år betaler ikke egenandel.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til Statsforvalteren sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.


A