Her ga ordføreren en presentasjon av Hábmer - Hamarøy og en gjennomgang av aktuelle samferdselssaker. Her ble blant annet godshåndtering på NEXII, Hamarøybussen, opprusting av fylkesveier, E6 Ulvsvågskaret og mye mer tatt opp. Dagen fortsatte med lunsj på Hamsunsenteret, der bygget eies av Nordland fylkeskommune. Videre ble det satt fokus på behov for gang- og sykkelveier langs fylkesvei. Det ble purret på gang- og sykkelveien langs fv. 81 Oppeid-Presteid, som er utsatt av fylkeskommunen. Deretter kjørte gruppen til Drag for å se på trafikkforholdene langs fv. 7536 fra sentrum. Her fikk fylkesråden også se området der The Quartz Corp arbeider med et privat planinitiativ for utvidelse. Videre ble også Innhavet besøkt, der det mangler gang- og sykkelvei på deler av strekningen på fv. 7526 frem til industriområdet.