Bakgrunnen for møtet var at Nordland fylkeskommune har sendt ut høring på forslag til justeringer i rutetilbudet. Hamarøy kommune ønsket å legge til rette for en god, lokal innspillsrunde før utarbeidelsen av høringssvar. Ordføreren innledet med en presentasjon av høringsforslaget. Deretter fikk Hamarøy Næringsforening v/ Asbjørn Bye, og Skutvik Utvikling v/ Alfred Liabäck presentere deres syn. I en god time fikk publikum i salen ta ordet med synspunkter og spørsmål. Det kom mange viktige og gode innspill, som er samlet i referat. Det ble også invitert til å sende skriftlige uttalelser til kommunen. Høringsuttalelse fra Hábmera suohkan-Hamarøy kommune vil bli behandlet i formannskapet 7. oktober.

Ferge folkemøte 22 september 2022