Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elever med hørselshemming

Generelt

Oppdatert: 2021-03-24T12:37:00.000+00:00

Beskrivelse

Elever med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbud gjennom hele skoletiden sin. Dette gjelder undervisning, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasninger.

Skolen kan beslutte å gi opplæringen på tegnspråk. Dette gjøres i så fall etter en sakkyndig vurdering i samarbeid med PP-tjenesten.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole med hørselshemming.

Regelverk

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt

Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 38
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Før barnet begynner i første klasse bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skolen plikter å gi et likeverdig tilbud, men det er ikke nødvendig med søknad og det fattes ikke noe enkeltvedtak fra skolens side. 
 
Dersom eleven får tilbud om tegnspråk som språk i opplæringen, vil det skje etter en vurdering gjort av PPT, en såkalt sakkyndig vurdering. I så fall fattes et enkeltvedtak, som også gir klagerettigheter.
 
Dersom eleven eller foreldre mener at skolen må gjøre mer for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dere be skolen om å sette i gang tiltak for å forbedre miljøet. En slik henvendelse skal behandles etter regler for enkeltvedtak. Det betyr at når dere sier i fra til skolen enten muntlig eller skriftlig, kan dere forvente svar innen fire uker. Et enkeltvedtak som skolen gjør, utløser også en rett til å klage dersom du er misfornøyd med vedtaket.

A