Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom

Generelt

Oppdatert: 2021-03-24T09:34:09.000+00:00

Beskrivelse

Barn i skolealder har rett til å få opplæring. Når barnet er lenge borte fra skolen på grunn av sykdom, kan skolen ha plikt til å gi opplæring i elevens hjem, men dette er en avgjørelse som skolen tar i samarbeid med foresatte. Det avgjørende er om elevens sykdom medfører et fravær som gjør at eleven ikke får oppfylt sin rett til opplæring eller får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Når det besluttes at eleven skal få opplæring i eget hjem, er dette et enkeltvedtak om spesialundervisning.

Elever som har rett til spesialundervisning, inkludert langvarig syke elever som får opplæring i hjemmet, har rett til det samme antall timer som elever som mottar ordinær opplæring. Hvor mange timer undervisning som skal gis vil likevel avhenge av hvor mye opplæring den syke eleven er i stand til å motta.

Elever som får innvilget spesialundervisning, har også rett til å få en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives.

Målgruppe

Elever i grunnskole og videregående skole med langvarig fravær på grunn av sykdom.

Regelverk

Se
Opplæringsloven § 2-2, kapittel 5

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foresatte til et barn som har en kronisk eller alvorlig sykdom, kan ta kontakt med skolen og be om en sakkyndig vurdering. Vurderingen gjøres av PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og danner grunnlaget for beslutningen om spesialundervisning.

Det kan være nødvendig å få en medisinsk vurdering i tillegg.


A