Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Retten til tolk

Generelt

Oppdatert: 2023-10-19T14:23:20.000+00:00

Beskrivelse

Du har rett til tolk når det er nødvendig for å motta en tjeneste. Det er kommunen som vurderer om det er nødvendig med tolk. Hvis du trenger å søke for å få en tjeneste, og du ikke forstår søknaden eller forstår dine rettigheter og plikter, er det sannsynligvis nødvendig med tolk. I alminnelig og daglig kommunikasjon mellom deg og kommunen, skolen eller barnehagen vil det sannsynligvis ikke regnes som nødvendig med tolk.

Retten til tolk gjelder

  • alle som ikke snakker norsk
  • de som snakker samisk
  • døvblinde, døve og hørselshemmede.

Når du får tolkehjelp, skal det være fra en voksen, kvalifisert tolk, som har taushetsplikt om saken din.

Målgruppe

Personer som ikke kan kommunisere på norsk, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.

Pris

Tolketjenesten er gratis. Kommunen kan kreve et gebyr av deg, dersom du ikke møter opp til en avtale hvor du har fått beskjed om at det er bestilt tolk.

Partnere
  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
Regelverk

Se spesielt:

  • I tillegg til tolkeloven og tolkeforskriften, se pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 og 3-2 om retten til å få informasjon om din helsetilstand
  • helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 om rettigheter for samisk språk
  • forvaltningsloven §§ 13 til 13e om taushetsplikt.
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunens ansvar å vurdere om det er nødvendig med tolk, og hvis svaret er ja, å oppnevne tolk. En kvalifisert tolk er en som oppfyller kravene i Nasjonalt tolkeregister. Kommunen skal bruke kvalifiserte tolker, så sant det ikke er et nødstilfelle. Det kan ta tid å innhente kvalifiserte tolker, og dette kan bety noe ventetid.

Tolking kan foregå personlig eller via skjerm eller telefon.

Tolken skal tolke nøyaktig det som blir sagt i samtalen og skal være helt upartisk og nøytral i saken.

Tolken skal være voksen og har taushetsplikt om saken din.


A