Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolemiljøet - Mobbing

Generelt

Oppdatert: 2023-01-27T15:13:36.000+00:00

Alternativt navn

Mobbing

Beskrivelse

Blir et barn utsatt for mobbing, vold, diskriminering eller trakassering har barnet rett til øyeblikkelig mottiltak fra skolens side. Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, undersøke, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mulig. 

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og foresatte har rett til å bli hørt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av et godt og trygt skolemiljø.

Ved tiltak mot mobbing skal skolen lage en skriftlig plan og skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle skolens aktivitetsplikt.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger
Regelverk

Se spesielt opplæringslova kapittel 9A og privatskolelova § 2-4.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Statsforvalteren kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte statsforvalteren direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at statsforvalteren skal behandle saken.


A