Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T08:42:31.000+00:00

Beskrivelse

Spesialundervisning gis til voksne i grunnskolen dersom de trenger egen opplæring i det som kalles grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter kan være:

  • Ferdigheter i daglige gjøremål
  • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Grunnleggende lesing og skriving
  • Motorisk trening, og annet.

De som får spesialundervisning har også krav på en individuell opplæringsplan (IOP) og en årlig rapport om opplæringen og utviklingen til eleven.

Målgruppe

Voksne i grunnskoleopplæring.

Kriterier

For å ha rett til spesialundervisning må eleven oppfylle to kriterier:

  1. Eleven har ikke tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
  2. Eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

I begge tilfeller vil PP-tjenesten gjøre en faglig vurdering, og kommunen fatter et enkeltvedtak.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Regelverk

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Spesialundervisning er ikke noe man søker om, men eleven selv eller vergen kan kreve at voksenopplæringen gjør undersøkelser for å finne ut av behovet for speialundervisning.

Kommunen vil engasjere PP-tjenesten til å gjøre en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen vil kommunen fatte et enkeltvedtak og eventuelt tilby spesialundervisning.


A