Frifond

Frifond støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor! Her kan du sjekke om Frifond kan støtte prosjektet deres www.frifond.no

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter.

Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.

Les mer om Gjensidigestiftelsen her.

Grasrotandel

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Les mer om grasrotandelen her.

Kulturmidler

Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling, til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom blir prioritert. Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som har idrett- eller kulturaktivitet som hovedmål. 

Organisasjoner med et ikke kommersielt formål er velkommen med søknad. 

Former for tilskudd:

1. TILSKUDD TIL IDRETT OG KULTUR:

 • Tilskudd til allmenne kulturtiltak
 • Tilskudd til idrett og friluftsliv

2. PROSJEKTMIDLER KUNST OG KULTUR
 

Retningslinjer (pdf).

Søknadsskjema.

Kontakt

Kulturleder Hilde Fredheim tlf. 99264445, e-post: Hilde.Fredheim@hamaroy.kommune.no

Kulturminnefondet

Private eiere av verneverdige kulturminner kan søke kulturminnefondet om midler.
Du søker via Kulturminnefondets nettsider.

KORO (Kunst i offentlige rom) - tilskuddsordning

Fra 1.januar 2019 etablerte KORO (Kunst i Offentlige Rom) ei ny søkbar tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom, i lokale kontekster over hele landet. Den nye ordningen heter Lokalsamfunnsordninga (LOK) og søknadsfristen er 01. februar

Les med om ordningen her.

Litteraturformidling

Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur primært på norsk eller samisk blir profesjonelt formidlet til det allmenne publikum.

Kulturrådets Faglig utvalg for litteratur åpner nå for at det kan søkes om tilleggsbevilling til litteraturformidling.

Søk her.

Søknadsfrister er:

 • 2. desember 2020 kl. 13.00
 • 2. mars 2021 kl. 13.00
 • 2. juni 2021 kl. 13.00
 • 2. september 2021 kl. 13.00

 

Momskompensasjonsordningen

Erfaring fra tidligere år viser at det finns lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette kan være lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund.

MERK: Slike såkalte underledd må sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreningar.

Minstegrenser

 • For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter forenklet søknadsmodell er minstegrensen 100 000 kroner i søknadsgrunnlag (søknadsgrunnlag = driftskostnader minus eventuelle avgrensing og fradrag).
 • Etter dokumentert søknadsmodell er minstegrensen 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for.

Søknadsfristen er 1. september hvert år.

MERK: Sentralledd har egne frister for rapportering fra sine underledd. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innan 1. september 2021. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner og søke her.

Nord-Salten kraft AS

NSK ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. NSK ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Les mer om Nord-Salten Kaft AS sine sponsormidler her.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter gode formål innen idrett, kultur, friluftsliv, oppvekst og samfunnssikkerhet gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Les mer om Sparebankstiftelsen her.

Spillemidler


Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2019. Hamarøy kommunes handlingsdel er rullert i desember 2018. Handlingsdelen blir ikke rullert i 2019, da det ikke er innkommet innspill til planen. Planen er godkjent som gjeldende inntil ny vedtas. 

Søknadsprosessen

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31.oktober.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

 • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
 • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
 • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Se www.anleggsregisteret.no for informasjon, veiledning og søknadsskjema. Her ligger også maler som kan benyttes i vedleggene. 
Vi anbefaler også www.godeidrettsanlegg.no for gode eks. på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg og veiledning for prosjekt.

Statskogmillionen

Statskog gir en million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som de. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Statskog har to søknadsperioder, vår og høst, 1.-30. april og 1.-31.august.

Les mer om Statskogmillionen her.

Tilskuddsordninger fra Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke på fra Nordland Fylkeskommune. Enkelte kan søkes av laget / foreningen alene, mens andre krever at en kommune er medsøker. Alle tilskudd fra Nordland Fylkeskommune finner du her.

Musikkutstyrsordningen

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Les mer her.

Søknadsfrist 2. mars og 1. september kl. 13:00.

Søknadsskjema. 

 

For ungdom

Trenger du midler til et ungdomsprosjekt fins det flere midler som er lett tilgjengelig. Her er også fins også mulige søknadsordninger for Ungdomsorganisasjoner.