Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Folkemøte og høring: fergesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær

Hamarøy kommune v/ ordfører Britt Kristoffersen inviterer til folkemøte om Skutvikferga. Nordland fylkeskommune har sendt ut høring på forslag til justeringer i rutetilbudet. Bakgrunnen er at dagens avtale om drift av fergesambandet 18-751 Svolvær - Skrova - Skutvik utløper 31.01.2024.

Skutvik ferge

Høring: ny forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Forslag til ny Forskrift om gebyr og tilsyn av fyringsanlegg i Hábmerá suokhan - Hamarøy kommune med følgebrev legges ut til høring, jfr. Forvaltningslovens § 37. Høringen legges ut med seks ukers høringstid etter behandling i  kommunestyret den 8.09.2022 i sak nr 66/2022. Høringsfrist 23. oktober 2022.

Pipa Feiing

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Skutvik kai

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Skutvik kai med arealplan ID 202202 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Plan og ressursutvalg fast utvalg for plansakers behandling 31. august 2022 sak 43/2022.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Skutvik kai

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for rv. 85 Bognes vest fergeleie

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBLs) §§ 3-7 og 12-10 har Statens vegvesen i samarbeid med Hamarøy kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 85 Bognes vest fergeleie. Innspill og merknader til planforslagene sendes innen 31. august 2022.

Bognes vest fergeleie. Foto: Statens vegvesen

Høring og offentlig ettersyn: Forslag til kommuneplanen samfunnsdel 2022-2032

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune utarbeider kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2032 i medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL). Kommunestyret vedtok 04.04.2022 i sak nummer 26/22 å legge ut forslag til samfunnsdel på offentlig høring og ettersyn, i samsvar med PBL § 5-2. Obs! Høringsfristen er utsatt til onsdag 1. juni 2022.

Foto: Tore Løding

Informasjonsmøte: ny E6 gjennom Ulvsvågskaret

Planforslag med konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen ber om innspill innen 31. mai. Det blir et åpent informasjonsmøte på Ulvsvåg gjesteveri torsdag 12. mai kl. 18.00 der Statens vegvesen presenterer planen. Ordfører og andre fra kommunen vil være til stede og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

E6 Ulvsvågskaret

Høring: Gebyrregulativet kommnale tjenester Kultur og næring

Formannskapet behandlet sak 27/2022 i møte den 17. mars 2022. Gebyrregulativet kommnale tjenester Kultur og næring 2022 legges ut til offentlig høring med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Høringsfristen 6. april.

Foto: pexels.com

Kunngjøring av navnesaker – navnesak 2019/82

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for en rekke navn i Hamarøy kommune. Hamarøy kommune skal i henhold til gjeldende lovverk hente inn høringsuttalelser lokalt. Merknader kan sendes kommunen innen 22. april 2022.

Kunngjøring av navnesaker i Hábmer - Hamarøy. Foto: Hamarøy kommune