Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen
Odd-Børge Pedersen

Háldadusoajvve - kommunedirektør

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom kommuneorganisasjonen og kommunale politiske organer.

Kommunedirektøren sine oppgaver

Kommunedirektørens oppgaver er å sørge for at kommunen utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet.

Det er kommunedirektørens ansvar at kommunestyret får gode faglige utredninger som grunnlag for beslutninger, og at vedtak settes ut i livet. Kommunedirektøren skal legge tilrette for dialog med innbyggerne, og sørge for at virksomheten er organisert innenfor vedtatte budsjettrammer. Kommunedirektørens oppgave er også å sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe arbeider sammen med kommunedirektøren om å videreutvikle kommunens organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.

Assisterende kommunedirektør

Assisterende kommunedirektør og leder for stabsfunksjoner Kurt Fossvik
Tlf. 922 21 910
E-post: kurt.fossvik@hamaroy.kommune.no

Oppvekst

Kommunalleder Gunnar Solstrøm
Tlf. 916 88 506
E-post: gunnar.solstrom@hamaroy.kommune.no

Helse og velferd

Kommunalleder Jorunn Helene Ervik
Tlf. 404 67 338
E-post: jorunn.ervik@hamaroy.kommune.no

Teknisk drift og samfunn

Kommunalleder Børre M. Johansen
Tlf. 400 03 095
E-post: borre.johansen@hamaroy.kommune.no