Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Eiendomsskatt – offentlig ettersyn

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 86/22 av 30.11.22, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 28.02.23. Listene er tilgjengelig på kommunens nettside og servicekontoret. For skatteåret 2023 er det vedtatt en skattesats på 4 promille av taksten for bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for næringseiendommer, kraftanlegg og særskilt grunnlag.

Eiendomsskatt

Høring: klassifisering av veier og tilbud om brøyting

Hamarøy kommune er klar over problemet med ulik behandling av private veier. Private veier vedlikeholdes normalt av brukerne, men enkelte av de private veiene har delvis blitt driftet av kommunen. Kommunedirektøren mener at alle private veier skal behandles likt og foreslår at private veier som til nå har vært delvis driftet som kommunale veier, overføres til privat drift i tråd med bestemmelsene i veglova § 54 om veilag mm.

Brøyting, Oppeid. Foto: Hamarøy kommune

Høringsnotat ny renovasjonsforskrift

Iris Salten IKS har på vegne av sine eierkommuner lagt ut forslag til ny renovasjonsforskrift. Hvis du vil at dine innspill skal behandles politisk i Hamarøy kommune, så må du sende høringssvar til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 27. januar, ellers er høringsfristen til Iris 28. februar.

Iris Salten IKS Oppeid. Foto: Svetlana Gracheva

Kunngjøring: søknad akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland. 
Kart over lokalitet, Bjørkvik

Kunngjøring: søknad om akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland.

Søknad om akvakultur Cermaq Norway AS. Logo: Cermaq Norway AS

Kunngjøring: søknad om mudring, dumping og utfylling

The Quartz Corp AS åhtså Nordlánda stáhtaháldadiddjes loabev bállet, luojttet ja dievddet nuoren Ájluovta industrijjaguovlon Hábmera suohkanin.

The Quartz Corp AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i forbindelse med utvidelse av Drag industriområde i Hamarøy kommune.

Flyfoto med oversikt over tiltaket ved Drag industriområde. Illustrasjonen er hentet fra søknaden og utarbeidet av Multiconsult AS

Folkemøte og høring: fergesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær

Hamarøy kommune v/ ordfører Britt Kristoffersen inviterer til folkemøte om Skutvikferga. Nordland fylkeskommune har sendt ut høring på forslag til justeringer i rutetilbudet. Bakgrunnen er at dagens avtale om drift av fergesambandet 18-751 Svolvær - Skrova - Skutvik utløper 31.01.2024.

Skutvik ferge

Høring: ny forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Forslag til ny Forskrift om gebyr og tilsyn av fyringsanlegg i Hábmerá suokhan - Hamarøy kommune med følgebrev legges ut til høring, jfr. Forvaltningslovens § 37. Høringen legges ut med seks ukers høringstid etter behandling i  kommunestyret den 8.09.2022 i sak nr 66/2022. Høringsfrist 23. oktober 2022.

Pipa Feiing

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Skutvik kai

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Skutvik kai med arealplan ID 202202 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Plan og ressursutvalg fast utvalg for plansakers behandling 31. august 2022 sak 43/2022.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Skutvik kai