Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Høring og offentlig ettersyn: Forslag til kommuneplanen samfunnsdel 2022-2032

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune utarbeider kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2032 i medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL). Kommunestyret vedtok 04.04.2022 i sak nummer 26/22 å legge ut forslag til samfunnsdel på offentlig høring og ettersyn, i samsvar med PBL § 5-2. Obs! Høringsfristen er utsatt til onsdag 1. juni 2022.

Foto: Tore Løding

Informasjonsmøte: ny E6 gjennom Ulvsvågskaret

Planforslag med konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen ber om innspill innen 31. mai. Det blir et åpent informasjonsmøte på Ulvsvåg gjesteveri torsdag 12. mai kl. 18.00 der Statens vegvesen presenterer planen. Ordfører og andre fra kommunen vil være til stede og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

E6 Ulvsvågskaret

Kunngjøring av navnesaker – navnesak 2019/82

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for en rekke navn i Hamarøy kommune. Hamarøy kommune skal i henhold til gjeldende lovverk hente inn høringsuttalelser lokalt. Merknader kan sendes kommunen innen 22. april 2022.

Kunngjøring av navnesaker i Hábmer - Hamarøy. Foto: Hamarøy kommune

Høring: Prisregulativ og vilkår for bruk Hábmer – Hamarøy havn

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune legger ut til offentlig ettersyn Prisregulativ og vilkår for bruk Hábmer – Hamarøy havn 2022 og inntil videre. Vedtekter for Hamarøy havn, fastsatt av Hamarøy kommunestyre den 26.11.2020 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, §62, og Lov- 2019-06-21-70 om havner og farvann §36, sist endret LOV-2020-12-18-159 fra 01.01.2021. Høringsfrist er satt til 31.desember 2021.

Kai på Skutvik.

Ny forskrift for vann og avløp

Hábmera suokhan - Hamarøy kommune har vedtatt å legge ut på høring ny forskrift for vann og avløp gjeldende fom 1. januar 2022. Kommunestyret behandlet saken den 22. september 2021 i sak nr 66/2021. Forskriften legges ut på høring, jamfør Forvaltningslovens § 37. Høringsfrist: 5. november 2021.

Vann