Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Ny forskrift for vann og avløp

Hábmera suokhan - Hamarøy kommune har vedtatt å legge ut på høring ny forskrift for vann og avløp gjeldende fom 1. januar 2022. Kommunestyret behandlet saken den 22. september 2021 i sak nr 66/2021. Forskriften legges ut på høring, jamfør Forvaltningslovens § 37. Høringsfrist: 5. november 2021.

Vann

Høring: Plan for friluftslivets ferdselsårer

Ferdselsåreplan er et verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, turveier, løyper og leder. Målet med denne høringen er å informere om arbeidet med ferdselsåreplanen og samtidig be om innspill på endringsbehov knyttet til stier, turveier, løyper og leder.

Hamarøy Sykkelruter og foreslåtte ro-padleruter

Detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn

Kommunestyret i Hamarøy vedtok i sak 39/21 den 28. mai 2021 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 ny detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn (PlanID 1875_202101) med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Hellmobotn

Kunngjøring: Navn på Steigentunnelen/Stájgotunælla

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen har i fylkesråd 23.03.2021 vedtatt at navnet på tunnel langs fv. 835 i Steigen kommune og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal være Steigentunnelen på norsk og Stájgotunælla på lulesamisk. Saken er referert som sak 067/2021 Navn på fylkeskommunale anlegg - Steigentunnelen/Stájgotunælla.- Fv. 835 - Steigen kommune / Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Illustrasjon av Steigentunnelen: Statens vegvesen

Høring av skolekretsgrenser med lokal forskrift

Nye skolekretsgrenser med lokal forskrift er ute til høring, frist 01.06.2021. Etter høringen vil skolekretsgrensene med lokal forskrift bli lagt fram til politisk behandling, og skal gjelde fra 01.08.2021.

Drag skole. Foto: Svetlana Gracheva

Planinitiativ – Buvåg

På vegne av grunneierne Mosand AS og Renate Remlo fremmer TIND arkitektur AS planinitiativ for Naustholmen i Buvåg, med eiendommene Buvågveien 702 (gnr/bnr: 43/30 og 43/33), samt vegareal innenfor eiendom gnr/bnr 125/1.

Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg
1 | 2 | 3 | 4