Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn

Kommunestyret i Hamarøy vedtok i sak 39/21 den 28. mai 2021 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 ny detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn (PlanID 1875_202101) med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Hellmobotn

Kunngjøring: Navn på Steigentunnelen/Stájgotunælla

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen har i fylkesråd 23.03.2021 vedtatt at navnet på tunnel langs fv. 835 i Steigen kommune og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal være Steigentunnelen på norsk og Stájgotunælla på lulesamisk. Saken er referert som sak 067/2021 Navn på fylkeskommunale anlegg - Steigentunnelen/Stájgotunælla.- Fv. 835 - Steigen kommune / Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Illustrasjon av Steigentunnelen: Statens vegvesen

Høring av skolekretsgrenser med lokal forskrift

Nye skolekretsgrenser med lokal forskrift er ute til høring, frist 01.06.2021. Etter høringen vil skolekretsgrensene med lokal forskrift bli lagt fram til politisk behandling, og skal gjelde fra 01.08.2021.

Drag skole. Foto: Svetlana Gracheva

Planinitiativ – Buvåg

På vegne av grunneierne Mosand AS og Renate Remlo fremmer TIND arkitektur AS planinitiativ for Naustholmen i Buvåg, med eiendommene Buvågveien 702 (gnr/bnr: 43/30 og 43/33), samt vegareal innenfor eiendom gnr/bnr 125/1.

Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg

Varsel om oppstart av planarbeid- fv. 81 Presteid-Oppeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 har Nordland fylkeskommune igangsatt arbeid med utarbeiding av reguleringsplan for Fv. 81 på strekningen mellom Presteid og Oppeid. Nordland fylkeskommune ber med dette om innspill til planarbeidet. Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 til 7. Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning, jfr. Plan- og bygningslovens § 4-2.

Illustrasjon: Planområde Presteid-Oppeid

Høring - målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021 - 2023

Fast utvalg for plansaker behandlet i møte den 17.03.2021, sak 16/21 «Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune». Forslag til «Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune» legges ut for høring. Frist innen 23. april 2021.

Foto: Svetlana Gracheva
1 | 2 | 3 | 4