Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Høring - målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021 - 2023

Fast utvalg for plansaker behandlet i møte den 17.03.2021, sak 16/21 «Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune». Forslag til «Målsetting for hjorteviltforvaltningen 2021-2023 i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune» legges ut for høring. Frist innen 23. april 2021.

Foto: Svetlana Gracheva

Høring: bruk av motorfartøy i vann og vassdrag

Fastsetting av kommunal forskrift for regulering av bruk av motorfartøy i vann og vassdrag større enn 2 km2. Fast utvalg for plansaker behandlet i møte 27.01.21 sak 5/21 forslag til kommunal forskrift. Det ble vedtatt å sende forslaget til høring. Politiske partier, Statsforvalteren i Nordland, grunneiere og hytteeiere inviteres til å komme med innspill til saken.

Båt med motor

Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - Høring

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune foreslår felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, og sender med dette forslaget ut på høring. Forslaget har vært behandlet i kommunestyrets sak PS 171/2020: Delprosjekt 9.4 Fornying og utvikling av lokaldemokratiet av 16.desember 2020.

Illustrasjonsbilde.

Søknad om 66 kV kraftledning Ulvsvåg - Bognes og Bognes transformatorstasjon

Kystnett AS har søkt NVE om konsesjon for å bygge og drive en ny 66 kV kraftledning på om lag 16 km mellom Ulvsvåg og Bognes i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Det er også søkt om konsesjon for å utvide Ulvsvåg transformatorstasjon med et nytt 66 kV bryterfelt samt bygge ny transformatorstasjon i Bognes. Ny Bognes transformatorstasjon vil ha en grunnflate på om lag 100 kvadratmeter og vil bestå av én transformator med ytelse 20 MVA og omsetning 66/22 kV, ett 66 kV bryterfelt samt nødvendig høyspenningsanlegg og kontrollanlegg.

Bognes - Ulvsvåg

KUNNGJØRING: Søknad om akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland. 

Signaluokta

Høring kommunale vedtekter for SFO

Dagens kommunale vedtekter for skolefritidsordningen i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ble vedtatt i den gamle kommunen. For å tilpasse vedtektene til den nye kommunen, er de blitt revidert. Reviderte kommunale vedtekter for SFO er ute til høring, frist 15. mars 2021.​

SFO på Oppeid skole. Foto: Hamarøy kommune

Søknad om tiltak i sjø ved Drag, Skarberget og Kjøpsvik

Statens vegvesen har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø i forbindelse med tilrettelegging for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes-Skarberget og rv. 827 Drag-Kjøpsvik i Tysfjorden. 

Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen
1 | 2 | 3