Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Høring: Prisregulativ og vilkår for bruk Hábmer – Hamarøy havn

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune legger ut til offentlig ettersyn Prisregulativ og vilkår for bruk Hábmer – Hamarøy havn 2022 og inntil videre. Vedtekter for Hamarøy havn, fastsatt av Hamarøy kommunestyre den 26.11.2020 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, §62, og Lov- 2019-06-21-70 om havner og farvann §36, sist endret LOV-2020-12-18-159 fra 01.01.2021. Høringsfrist er satt til 31.desember 2021.

Kai på Skutvik.

Ny forskrift for vann og avløp

Hábmera suokhan - Hamarøy kommune har vedtatt å legge ut på høring ny forskrift for vann og avløp gjeldende fom 1. januar 2022. Kommunestyret behandlet saken den 22. september 2021 i sak nr 66/2021. Forskriften legges ut på høring, jamfør Forvaltningslovens § 37. Høringsfrist: 5. november 2021.

Vann

Høring: Plan for friluftslivets ferdselsårer

Ferdselsåreplan er et verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, turveier, løyper og leder. Målet med denne høringen er å informere om arbeidet med ferdselsåreplanen og samtidig be om innspill på endringsbehov knyttet til stier, turveier, løyper og leder.

Hamarøy Sykkelruter og foreslåtte ro-padleruter

Detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn

Kommunestyret i Hamarøy vedtok i sak 39/21 den 28. mai 2021 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 ny detaljreguleringsplan for Sagbrukstomta, Vuodnabáhta/Hellmobotn (PlanID 1875_202101) med tilhørende reguleringsbestemmelser. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Hellmobotn

Kunngjøring: Navn på Steigentunnelen/Stájgotunælla

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen har i fylkesråd 23.03.2021 vedtatt at navnet på tunnel langs fv. 835 i Steigen kommune og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal være Steigentunnelen på norsk og Stájgotunælla på lulesamisk. Saken er referert som sak 067/2021 Navn på fylkeskommunale anlegg - Steigentunnelen/Stájgotunælla.- Fv. 835 - Steigen kommune / Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Illustrasjon av Steigentunnelen: Statens vegvesen
1 | 2 | 3 | 4