Styringsgruppe

Prosjektet har to parallelle løp; omsorgsboliger og konseptfase helsehus. Prosjektet er organisert med fokusgruppe/arbeidsgruppe, samt en styringsgruppe som består av konstituert kommunedirektør Kurt Fossvik, kommunalleder for samfunnsutvikling Kirstin L. Mobakken og politisk valgte representanter Leif Harald Olsen, Filip Mikkelsen og Ann Irene Sæter (styringsgruppens leder). Intern prosjektleder er kommunalleder helse og velferd Ann-Elise Os.

Prosjekt omsorgsboliger

På kort sikt skal det bygges omsorgsboliger for å møte det økende behovet vi har for tilrettelagt bolig. Det er bestemt at disse skal bygges på Drag og på Oppeid. Denne delen av prosjektet ender opp med et gjennomarbeidet dokument som skal danne grunnlag for anbudskonkurransen for bygging, samt som et grunnlag for søknad om finansiering. Leveransen forventes juni 2021.

Prosjekt konseptfase helsehus

Leveransen skal ende med en konseptrapport med oppsummering av konseptfase helsehus basert på konklusjoner fra styrings- og fokusgruppe. Rapporten vil inneholde nye vurderinger av behov basert på oppdatert framskriving av tall, det skal gjøres anbefalinger for helsehusets innretning med funksjonsbeskrivelser og samlokalisering av tjenestene.

En konseptfase skal skissere alternative løsninger, og det skal også belyses samfunnsøkonomiske konsekvenser. Rapporten forventes levert september 2021.

Prosjektet vil gjennom hele perioden gi informasjon gjennom offentliggjøring av møtereferat, samt oppdatert informasjon og kommunikasjon med innbyggere via vår hjemmeside.