Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg
Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg

Planinitiativ - Buvåg

På vegne av grunneierne Mosand AS og Renate Remlo fremmer TIND arkitektur AS planinitiativ for Naustholmen i Buvåg, med eiendommene Buvågveien 702 (gnr/bnr: 43/30 og 43/33), samt vegareal innenfor eiendom gnr/bnr 125/1.

Formålet med planen er å muliggjøre utvikling av Naustholmen med bebyggelse for overnatting i form at 10 enheter med tilhørende parkering, samt fellesfunksjoner i eksisterende bryggebebyggelse i kombinasjon med nybygg. Planområdet er på ca. 19,5 daa. og foreslås å omfatte de aktuelle eiendommene på Naustholmen, samt del av vegareal innenfor eiendom 125/1 (fylkesvei 7528).

Hele planinitiativet kan lese her.

Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen
Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen

Reguleringsplan fergeleier Drag og Bognes

Statens vegvesen har i samarbeid med Hábmera suohkan - Hamarøy kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleiene på henholdsvis E6 Bognes og rv. 827 Drag.

Klikk her for plandokumenter og mer informasjon.

Planinitiativ Tranøy Havn

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og utbedring havneanlegget på Tranøy. Planen skal fastsette rammene for utbygging av boliger, fritidsboliger, tilhørende næring, veistruktur og havneanlegg. Dette for å tilrettelegge for en fremtidsrettet utnyttelse av den gamle industrihavnen, som kan skape nytt liv til denne delen av Tranøy. Fremtidig arealformål for planområdet tenkes å være fritidsbebyggelse, næring og havn.

Planinitiativ for Reguleringsplan for Tranøy fritidsboliger

Kart med plangrense

Innhavet sentrum

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: Områderegulering for Innhavet trådte i kraft 28. januar 2021.

2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018. Utvidet høringsfrist - Høring avsluttet: 17.07.2018.

Mars 2019: Meklingsmøte mellom Hamarøy kommmune og Statens vegvesen, i regi av Fylkesmannen. 

Juni 2019: Endelig planvedtak, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni. Statens vegvesen opprettholder innsigelse.

November 2020: Dialogmøte mellom Hamarøy kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Statsforvalteren i Nordland

Januar 2021: Endelig vedtak i KMD: Innsigelsene fra Statens vegvesen avvises. Områdereguleringen vedtatt av Hamarøy kommune trer i kraft og får juridisk virkning.

Hamarøy kommune - innsigelse til områderegulering for Innhavet (regjeringen.no)

Innhavet_bestemmelser

Illustrasjon byggegrenser

Havfarm

Områderegulering Havfarm

Status: Under utarbeidelse. 

Juni 2019: Forslag til planprogram skal til politisk behandling, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni, før det sendes på høring. 

Neste sted: 8 uker høring -> merkandsbehandling -> fastsetting av planprogram. 

Planinitiativ, 15.02.19
Avklaring forholdet til KU-bestemmelser i PBL, 15.02.19
Referat fra oppstartsmøte, 04.03.19
Melding om politisk vedtak, 06.05.19
Forslag til planprogram, 09.05.19

Temaside om Havfarm-prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.

Ulvsvåg gjestegård

Statens vegvesen - Reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret

Status: Under utarbeidelse.

Juni 2019: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist: 10.08.2019. 

Åpent informasjonsmøte torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus.

Hjemmeside for prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.

Fyrvika på Tranøy

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Fyrvika på Tranøy

Prodeco AS varsler i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Fyrvika ved Tranøy fyr. Planforslaget vil bli utarbeidet og behandlet som reguleringsplanforslag i samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) §12-10. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 2. mars 2021.

Planområdet er totalt ca. 81 daa og omfatter del av gbnr. 26/40 samt den vestlige delen av Tranøyveien, og ligger nordvest på Tranøy i Hamarøy kommune. Formålet med planarbeidet er å avvikle gjeldende reguleringsplan for private hyttetomter, og legge til rette for fritids- og turistformål; formål som ikke må forveksles med tradisjonell campingturisme.

Planene innebærer oppføring av et mindre en-etasjes hotell med ca. 15 rom mot Fyrvika i vest, et bygg som i vesentlig grad vil bli skjult ved at det blir gravd/sprengt inn i bakken, samt et mindre antall frittliggende mikro-hytter tilhørende hotellet. Disse skal benyttes som en tilleggsfasilitet i forhold til hotellets øvrige rom. I tillegg til dette planlegges det oppført noen mindre bygninger til uthus og sjøboder.

Merknader, opplysninger og annet av interesse eller betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig, enten pr post: Prodeco AS, pb. 9018 Vegsund, 6023 ÅLESUND eller i e-post: hallgeir@prodeco.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hallgeir I. Bjørkavåg, tlf. 92299044 eller overnevnte e-post. Send gjerne en kopi av innspillet til postmottak@hamarøy.kommune.no.

Planoppstart kunngjøres med annonse i avisa Nord-Salten samt kommunens hjemmeside. Varslet ligger også i sin helhet tilgjengelig på www.prodeco.no/varslinger

Etter merknadsfristen er utløpt vil et planforslag bli utarbeidet, med tilhørende plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Mottatte merknader vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til politisk behandling. Etter politisk behandling vil planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med ny anledning til kommentarer.

Skutvik ny kai

Planarbeid med detaljreguleringsplan for Skutvik kai

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Skutvik kai i Hamarøy kommune. Frist for innspill er 23. januar 2022.

Formålet med planen er å omregulere de to kaibyggene på Skutvik kai til næring, slik at de kan selges til kommersielle aktører og på den måten sikre videre bruk. Selve kaiområdet skal fortsatt være åpent for offentligheten. For å sikre trafikksikker adkomst og parkering inkluderes også arealer på motsatt side av veien i planen. Planen legger ikke opp til videre utvikling av området, formålet med planen er først og fremst bevaring av bygningsmassen og kulturmiljøet. Planen vil derfor også ta sikte på å legge føringer for utformingen av de to kaibyggene, slik at dagens utforming blir utgangspunktet for den videre bruken.  

HRP AS er engasjert av Hamarøy kommune til å å bistå i planarbeidet.

Berørte parter tilskrives. 

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte: 
HRP AS avd. Oslo, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 
v/Maud Hoem eller e-post: maho@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med «Skutvik kai». Frist for innspill er 23.01.2022.