Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg
Illustrasjon: Planinitiativ – Buvåg

Planinitiativ - Buvåg

På vegne av grunneierne Mosand AS og Renate Remlo fremmer TIND arkitektur AS planinitiativ for Naustholmen i Buvåg, med eiendommene Buvågveien 702 (gnr/bnr: 43/30 og 43/33), samt vegareal innenfor eiendom gnr/bnr 125/1.

Formålet med planen er å muliggjøre utvikling av Naustholmen med bebyggelse for overnatting i form at 10 enheter med tilhørende parkering, samt fellesfunksjoner i eksisterende bryggebebyggelse i kombinasjon med nybygg. Planområdet er på ca. 19,5 daa. og foreslås å omfatte de aktuelle eiendommene på Naustholmen, samt del av vegareal innenfor eiendom 125/1 (fylkesvei 7528).

Hele planinitiativet kan lese her.

Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen
Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen

Reguleringsplan fergeleier Drag og Bognes

Statens vegvesen har i samarbeid med Hábmera suohkan - Hamarøy kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleiene på henholdsvis E6 Bognes og rv. 827 Drag.

Klikk her for plandokumenter og mer informasjon.

Planinitiativ Tranøy Havn

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og utbedring havneanlegget på Tranøy. Planen skal fastsette rammene for utbygging av boliger, fritidsboliger, tilhørende næring, veistruktur og havneanlegg. Dette for å tilrettelegge for en fremtidsrettet utnyttelse av den gamle industrihavnen, som kan skape nytt liv til denne delen av Tranøy. Fremtidig arealformål for planområdet tenkes å være fritidsbebyggelse, næring og havn.

Planinitiativ for Reguleringsplan for Tranøy fritidsboliger

Kart med plangrense

Innhavet sentrum

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: Områderegulering for Innhavet trådte i kraft 28. januar 2021.

2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018. Utvidet høringsfrist - Høring avsluttet: 17.07.2018.

Mars 2019: Meklingsmøte mellom Hamarøy kommmune og Statens vegvesen, i regi av Fylkesmannen. 

Juni 2019: Endelig planvedtak, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni. Statens vegvesen opprettholder innsigelse.

November 2020: Dialogmøte mellom Hamarøy kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Statsforvalteren i Nordland

Januar 2021: Endelig vedtak i KMD: Innsigelsene fra Statens vegvesen avvises. Områdereguleringen vedtatt av Hamarøy kommune trer i kraft og får juridisk virkning.

Hamarøy kommune - innsigelse til områderegulering for Innhavet (regjeringen.no)

Innhavet_bestemmelser PDF document ODT document

Illustrasjon byggegrenser

Havfarm

Områderegulering Havfarm

Status: Under utarbeidelse. 

Juni 2019: Forslag til planprogram skal til politisk behandling, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni, før det sendes på høring. 

Neste sted: 8 uker høring -> merkandsbehandling -> fastsetting av planprogram. 

Planinitiativ, 15.02.19
Avklaring forholdet til KU-bestemmelser i PBL, 15.02.19
Referat fra oppstartsmøte, 04.03.19
Melding om politisk vedtak, 06.05.19
Forslag til planprogram, 09.05.19

Temaside om Havfarm-prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.

Ulvsvåg gjestegård

Statens vegvesen - Reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret

Status: Under utarbeidelse.

Juni 2019: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist: 10.08.2019. 

Åpent informasjonsmøte torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus.

Hjemmeside for prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.